TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT PER DEFUNCIÓ DEL TITULAR

Canvi de titularitat, a favor del successor, d'una parada del mercat de venda no sedentària en cas de defunció del titular. La transmissió s'ha de fer d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries.


Característiques

Òrgan de resolució:  Alcalde - President

Lloc de presentació: Registre d'entrada de l'Ajuntament.

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o persona jurídica.

Normativa legal:

Reglament del mercat de venda no sedentària (BOPG núm. 199, de 18 d'octubre de 2022)

Decret 162/2015, de 14 de juliol, de Venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914, de 16 de juliol de 2015)

Llei 18/2017, d'1 d'agost, Comerç, serveis i fires (DOGC 7426, de 3 d'agost de 2017)

Preu i taxes:

  • Taxa per tramitació d'autoritzacions, traspassos, concessions i similars: 83,18€

 ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA

 Requisits: Cal haver pagat la totalitat de les taxes del mercat de l'any en curs


Com es fa

  • El successor de la parada haurà de comunicar la defunció del titular en un termini no superior a dos mesos i haurà de sol·licitar la transmissió de l'autorització a favor seu, presentant la documentació que acrediti que és l'hereu legal.

 

Documentació a presentar:

  • Instància normalitzada
  • Còpia NIF o NIE
  • Certificat de defunció del titular
  • Documentació d'acceptació d'herència 
  • En cas de diversos hereus, un escrit de cadascun on consti la renúncia expressa del dret a favor del sol·licitant.

 Accions del document