TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT PER DEFUNCIÓ DEL TITULAR

Canvi de titularitat, a favor del successor, d'una parada del mercat de venda no sedentària en cas de defunció del titular. La transmissió s'ha de fer d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries.


Característiques

Òrgan de resolució:  Alcaldessa - Presidenta

Lloc de presentació: Registre d'entrada de l'Ajuntament.

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o persona jurídica.

Normativa legal:

Reglament del mercat de venda no sedentària (BOPG núm. 114, de 15 de juny de 2016)

Decret 162/2015, de 14 de juliol, de Venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914, de 16 de juliol de 2015)

Llei 18/2017, d'1 d'agost, Comerç, serveis i fires (DOGC 7426, de 3 d'agost de 2017)

Preu i taxes:

  • Taxa per ocupació de via pública 77,37€ per metre lineal.
  • Taxa per recollida de residus:
  •                                                      98,51 € lloc de venda fins a 10 metres lineals
  •                                                     178,48€ lloc de venda a partir de 10 metres lineals 

 

Requisits: Cal haver pagat la totalitat de les taxes del mercat de l'any en curs


Com es fa

El successor de la parada haurà de comunicar la defunció del titular en un termini no superior a dos mesos i haurà de sol·licitar la transmissió de l'autorització a favor seu, presentant la documentació que acrediti que és l'hereu legal.

Documentació a presentar:

  • Instància normalitzada
  • Còpia NIF o NIE
  • Certificat de defunció del titular
  • Documentació d'acceptació d'herència 
  • En cas de diversos hereus, un escrit de cadascun on consti la renúncia expressa del dret a favor del sol·licitant.

 Accions del document