Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Modificat 2 Projecte d'ordenació de zona d'esbarjo i accés a la platja dels Palangrers (PU04006OT)


L’objecte d’aquest projecte és modificar algunes de les propostes del projecte aprovat inicialment per ajustar-se a les determinacions del Decret d’Alcaldia de 19 de març de 2009. Ordenar una zona de lleure entre l’aparcament i la platja dels Palangrers i construir una rampa d’accés a la platja que serveixi tant per accedir a la sorra amb el vehicle de neteja de platges com per donar-hi accessibilitat sense barreres arquitectòniques. Bàsicament consistirà en la construcció d’una rampa des de l’aparcament fins a la sorra de la platja, d’amplada variable i la construcció d’unes plataformes enjardinades que s’enfilaran des de la rasant de l’aparcament cap al mur de suport de la carretera del Far i el primer mirador del camí de ronda, i també la instal·lació d’una font amb aigua potable. Inclou la retirada de l’arbrat malmès i la plantació d’altres unitats d’arbres i arbustives amb el corresponent reg. També preveu desplaçar la sortida de l’embornal de l’aparcament des de la sorra fins el mar i evitar així escòrrecs a la sorra. La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és d’uns 258.90 m2 delimitats des de l’aparcament, el mur de la carretera del Far i la sorra de la platja.


Contractista adjudicatari: Obres Pirinaiques SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 35.092,18€

Inici de les obres: 12.02.2016  |  Termini d'execució de les obres: 2 mesos | Finalització de les obres: 23.06.2016


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 05.04.2012


 Imatges abans de fer l'obra

   


 Imatges de les obres finalitzades

     

Accions del document