Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / EXPEDIENTS DE REPARCEL·LACIÓ I REPARCEL·LACIONS VOLUNTÀRIES

EXPEDIENTS DE REPARCEL·LACIÓ I REPARCEL·LACIONS VOLUNTÀRIES

L'Ajuntament o bé l'Institut Català del Sòl (Incasol), com a administració actuant, poden redactar projectes de reparcel·lació per a l'execució del planejament urbanístic.
Dins de la gestió urbanística ens trobem també amb expedients de divisió poligonal i també de determinació o modificació de sistemes o modalitats d'actuació.
Els particulars poden tramitar expedients de reparcel·lació voluntària.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

 


Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Sol·licitud (si és iniciativa privada), degudament emplenada.
   - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
   - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí
  2. Projecte de reparcel·lació si ho tramita l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
  3. Escriptura de reparcel·lació voluntària si ho tramita un particular.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet