INCLUSIÓ EN EL REGISTRE OFICIAL DE L'AJUNTAMENT COM A EMPRESA GESTORA DE RESIDUS COMERCIALS

Sol·licitar la inclusió en el registre oficial que l'Ajuntament de Roses disposa per a la prestació del servei de recollida de residus comercials


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona que desitgi prestar a Roses aquest servei
 • Normativa legal: Reglament regulador de la prestació del servei de recollida dels residus comercials al municipi de Roses (BOP de Girona núm. 177, de 13.09.2004).
 • Preu / taxes:

  Taxa per l’homologació prèvia d’empreses privades de recollida i transport de residus municipals, comercials, industrials i sacs i contenidors de runes

     Homologació inicial: 207,75 €

    Quota anual: 147,44 €

   

   

   
Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància
  • Estatuts de l'empresa
  • Còpia del NIF de l'empresa
  • Còpia del NIF del representant
  • LLicència d'activitat, segons la llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental, del municipi on estigui ubicada la seva seu social.
  • Assegurança de responsabilitat civil en vigència.
  • Certificat conforme està inscrita en el registre oficial de transportistes de la Generalitat de Catalunya, per a tots els residus comercials que generi el productor.
  • Declaració jurada de l'empresa en què es comprometi a prestar el servei, segons les prescripcions tècniques descrites en el Reglament regulador de la prestació del servei de recollida de residus comercials al municipi de Roses. 
  • Memòria descriptiva de l'activitat a prestar, citant en especial la ubicació de la seu de l'empresa.
  • Llistat de la maquinària (on constin els tipus de vehicles i les respectives matrícules), personal i material adscrit al servei a prestar.
  • Relació de tarifes aplicades als clients.
  • Dipòsit d'un aval bancari per import de 20.000 €, el qual ha de garantir la qualitat i el bon funcionament del servei, i que serà dipositat en base al model que lliurarà l'Ajuntament de Roses.
 • Documentació resultant:

  Notificació acord Junta de Govern Local


Accions del document