Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ O DECLARACIÓ DE LA SEVA INNECESSARIETAT

LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ O DECLARACIÓ DE LA SEVA INNECESSARIETAT


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Parcel·lació + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
   • Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant: 31,78 €
   • Llicència d'agrupació, per cada parcel·la preexistent: 31,78 €
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Formulari degudament emplenat
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí(requereix autenticació).
  - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit).
  2. Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
  3. Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
  4. Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  5. Plànol parcel·lari georeferenciat de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats. Cal aportar també aquest plànol en format vectorial (dwg o dgn)..
  6. Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  7. Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.
    
 • Documentació resultant
  • Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada. La notificació de l'atorgament de llicència incorporarà annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants (atès l'art. 29.2 del Decret 64/2014).

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet