Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 04. LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ O DECLARACIÓ DE LA SEVA INNECESSARIETAT

04. LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ O DECLARACIÓ DE LA SEVA INNECESSARIETAT


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
 • Preu / taxes:
  • Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant: 31,78 €
  • Llicència d'agrupació, per cada parcel·la preexistent: 31,78 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància
  • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
  • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
  • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, per duplicat exemplar, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  • Fitxes descriptives, per duplicat exemplar, dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.
  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Termini de resolució: Un mes.
 • Documentació resultant
  • Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.
  • La notificació de l'atorgament de llicència incorporarà annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants (atès l'art. 29.2 del Decret 64/2014).

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet