Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D'UNA GRUA TORRE

LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D'UNA GRUA TORRE

Petició de llicència per a la instal·lació i el funcionament d'una grua torre, sigui en terreny privat o en domini públic.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Grua + el nom i número de carrer de les obres . 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
   • Ocupació del vol de la via pública amb grues torre: 156,68 € per expedient i any.
   • ICIO: 3,50 % sobre el cost de la instal·lació (IVA no inclòs).
   • Taxa: 16,22 €
 • Termini màxim de durada del procediment: dos mesos.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de dos mesos sense rebre resposta de l'Ajuntament:
  • El silenci és positiu si la grua-torre s'instal·la en sòl privat, a excepció del que estableix l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • El silenci és negatiu si la grua-torre s'instal·la en domini públic.

 


Com es fa

   1. Justificant de pagament de les taxes i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 
   2. Projecte d'instal·lació de la grua-torre, signat i visat per tècnic competent, que inclogui el plànol de situació de la finca i l'emplaçament concret de la grua dins o fora de la finca.
   3. Certificat de no afectació de línies elèctriques signat per tècnic competent. 
   4. Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil usuari grua per un import no inferior a 300.000 €.
   5. Pòlissa d'assegurances responsabilitat civil de l'instal.lador de la grua per un import no inferior a 600.000 €

 

 • PER AL FUNCIONAMENT DE LA GRUA-TORRE:
  Una vegada concedida la llicència d'instal·lació de la grua-torre, i prèviament al seu funcionament, caldrà aportar:
  1. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) d'una grua-torre, emès per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació) de la Generalitat de Catalunya.
    
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet