Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 12. LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA GRUA TORRE

12. LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA GRUA TORRE


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
 • Preu / taxes:
  • Ocupació del vol de la via pública amb grues torre: 156,68 € per expedient i any.
  • ICIO: 3,50 % sobre el cost de la instal·lació.
  • Taxa: 16,22 %

 


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • PER A LA INSTAL·LACIÓ:
  • Sol·.licitud.
  • Plànol de situació de la finca.
  • Plànol d'emplaçament de la grua dins la finca. 
  • Justificant de pagament de les taxes municipals i ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent. 
  • Projecte d'instal.lació grua torre signat i visat per tècnic competent. 
  • Certificat de no afectació de línies elèctriques signat per tècnic competent. 
  • Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil usuari grua per un import no inferior a 300.000 € 
  • Pòlissa d'assegurances responsabilitat civil instal.lador grua per un import no inferior a 600.000 €
  • PER AL FUNCIONAMENT:
  • Document model GR1 sol·licitud segellat per una entitat de control col·laboradora de la Generalitat de Catalunya. 
  • Document model GR2 certificat d'acabament d'obra segellat per una entitat de control col·laboradora de la Generalitat de Catalunya.
  • Document model GR3 certificat d'utilització segellat per una entitat de control col·laboradora de la Generalitat de Catalunya.
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet