Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 05. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I MODIFICACIÓ D'UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL

05. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I MODIFICACIÓ D'UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altra operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010). modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
 • Preu / taxes: Certificat de divisió en propietat horitzontal: 103,21 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància
  • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
  • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic, per duplicat exemplar.
  • Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  • Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada.
 • Termini de resolució: un mes
 • Observacions: Amb la resolució municipal s'incorporarà una còpia certificada dels plànols aportats (atès l'art. 31.b del Decret 64/2014).

 


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet