Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I MODIFICACIÓ D'UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I MODIFICACIÓ D'UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altra operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010). modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Urbanisme/propietat horitzontal + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
   • Taxa certificat de divisió en propietat horitzontal: 103,21 €
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Formulari degudament emplenat.
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
  - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

   Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  
   
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "preu" d'aquest mateix tràmit).
  2. Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
  3. Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
  4. Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  5. Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
    
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència sol·licitada. Amb la resolució municipal s'incorporarà una còpia certificada dels plànols aportats (atès l'art. 31.b del Decret 64/2014).

 


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet