L'equip de govern

El consistori queda estructurat en 14 àrees:

 • Alcaldia i Serveis Generals
 • Govern Obert, Serveis Generals
 • Economia i Hisenda
 • Urbanisme 
 • Medi Ambient
 • Infraestructures i Serveis Públics
 • Seguretat Ciutadana
 • Ensenyament i Sanitat
 • Joventut i Gent Gran
 • Serveis Socials
 • Cultura i Festes
 • Esports
 • Turisme
 • Promoció Econòmica


A continuació es detallen els regidors responsables de cada àmbit, delegacions, així com els serveis i activitats inclosos en cada àrea i les tinences d'alcaldia.


Àrea de l’Alcaldia i Serveis Generals

Il·lm. Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president

 • Gabinet d'Alcaldia: Secretaria particular. Protocol. Premsa. Comunicació i imatge corporativa. Relacions institucionals.
 • Serveis Generals: Serveis jurídics. Actes i resolucions. Contractació administrativa. Patrimoni. Responsabilitat patrimonial. Assegurances. Empreses municipals. Empreses municipals. Organització i Recursos Humans.

Àrea de Govern Obert, Serveis Generals

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Ester Navas i Hernández

 • Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC). Registre general. Eleccions i Cens. Arxiu municipal. Gestió Documental.
 • Participació Ciutadana. Acció cívica, drets civils i participació.
 • Transparència.
 • Informàtica i noves tecnologies. E-administració i processos administratius.*
 •  
 • * Sr. Lluís Espada Cantó, per delegació de l'Alcaldia

Àrea d’Economia i Hisenda

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Joana Pérez González.

 • Intervenció general. Planificació econòmica. Pressupost municipal. Administració financera i comptable. Control intern.
 • Tresoreria. Finançament. Gestió tributària. Cadastre. Inspecció tributària. Recaptació voluntària i executiva.

Àrea d’Urbanisme 

Il·lm. Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president

 • Planejament i gestió urbanística. PGOU. Projectes i obres municipals. Habitatge.
 • Intervenció administrativa. Llicències d’obres. Control i disciplina urbanística
 • Patrimoni històric cultural immoble.*
 •  
 •  * Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, per delegació de l'Alcaldia.

Àrea de Medi Ambient

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Lluís Espada Cantó

 • Patrimoni natural. Agenda local 21. Educació ambiental. Litoral. Pla d’usos de les platges. Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES). Estalvi energètic. Ocupació i ús de l'espai públic. Ocupació de la via pública, llevat de la comercial, industrial i hotelera.
 • Salubritat pública. Control higiènic i sanitari. Aliments. Animals domèstics. Controls tècnics i reglamentaris. Qualitat Ambiental.
 • Llicències d'activitats.*
 •  
 • * Sr. Fèlix Llorens i Palou, per delegació de l'Alcaldia.

  


Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Lluís Espada Cantó

 • Manteniment de la via pública. Manteniment urbà. Pavimentació. Enllumenat públic. Senyalització viària i semàfors. Subministrament d’aigua, clavegueram i sanejament. Neteja viària. Parcs i jardins. Cementiri i serveis funeraris. Manteniment edificis municipals. Subministraments. Neteja de platges. Conservació de camins naturals. Recollida i tractament de residus. Deixalleria. Guals. Transport públic. Parades taxis.

Àrea de Seguretat Ciutadana

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Olga Simarro Rojas

 • Policia local. Trànsit i mobilitat. Grua i dipòsit municipal. Policia administrativa. Protecció civil. Plans de protecció. 
 • Mobilitat, plans de mobilitat.*
 •  
 • * Sr. Lluís Espada Cantó, per delegació de l'Alcaldia.

Àrea d’Ensenyament i Sanitat

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Maria Àngels Arjona Crusellas

 • Centres escolars. Consells escolars. Llars d’infants. Ensenyament no reglat. Activitats formatives. Formació d’adults. Oficina municipal d’escolarització.
 • Sanitat.

Àrea de Joventut i Gent Gran

Regidora responsable de l'àrea:  Sra. Ester Navas i Hernández

 • Informació juvenil. Lleure i Estiu Jove.
 • Dinamització Gent Gran.

Àrea de Serveis Socials

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Maria Àngels Arjona Crusellas

 • Serveis socials. Assistència social. Gent gran. Dona. Integració social. Immigració. Drogodependències. Família. Infància. Voluntariat. Cooperació i solidaritat.

Àrea de Cultura i Festes

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela

 • Cultura i patrimoni cultural
 • Promoció cultural. Biblioteca municipal. Teatre. Oficina de català.
 • Carnaval i Tradicions populars. Festes.

Àrea d’Esports

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Miguel Angel Muñoz Sánchez.

 • Esports. Instal·lacions i equipaments esportius. Promoció i foment de l’esport. Activitats esportives i Casals municipals.

Àrea de Turisme

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Fèlix Llorens i Palou, primer tinent d'alcaldia.

 • Promoció turística. Oficina de turisme. Fires de promoció turística.

Àrea de Promoció Econòmica

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Fèlix Llorens i Palou, primer tinent d'alcaldia.

 • Ocupació. Desenvolupament local. Comerç. Consum. Fires temàtiques locals. Mercats no sedentaris. Mercat municipal sedentari. Promoció del sector pesquer.
 • Ocupació de la via pública comercial, industrial i hotelera.

 

TINENCES D’ALCALDIA

 • 1r tinent d'alcaldia: Sr. Fèlix Llorens i Palou
 • 2a tinenta d'alcaldia: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela
 • 3a tinenta d’alcaldia: Sra. Olga Simarro Rojas

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Il·lm. Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president
 • Sr. Fèlix Llorens i Palou, primer tinent d'alcaldia.
 • Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, segona tinenta d'alcaldia.
 • Sra. Olga Simarro Rojas, tercera tinenta d'alcaldia
 • Sr. Miguel Angel Muñoz Sánchez, regidor.
 • Sr. Lluís Espada Cantó, regidor.

 

 

Accions del document