L'equip de govern

El consistori queda estructurat en 14 àrees:

 • Alcaldia i Serveis Generals
 • Govern Obert
 • Economia i Hisenda
 • Urbanisme 
 • Medi Ambient
 • Infraestructures i Serveis Públics
 • Seguretat Ciutadana
 • Ensenyament i Sanitat
 • Joventut
 • Acció Social, igualtat de gènere i nova ciutadania
 • Cultura i Festes
 • Esports
 • Turisme
 • Promoció Econòmica


A continuació es detallen els regidors responsables de cada àmbit, delegacions, així com els serveis i activitats inclosos a cada àrea i les tinences d'alcaldia.


Àrea de l’Alcaldia i Serveis Generals

Il·lma. Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta

 • Gabinet d'Alcaldia: Secretaria particular. Protocol. Premsa. Comunicació i imatge corporativa. Relacions institucionals.
 • Serveis Generals: Serveis jurídics. Actes i resolucions. Contractació administrativa. Patrimoni. Responsabilitat patrimonial. Assegurances. Empreses municipals. Empreses municipals. Organització i Recursos Humans.

Àrea de Govern Obert

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Joan Plana i Sagué, primer tinent d'alcalde

 • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC). Registre general. Eleccions i Cens. Arxiu municipal. Gestió Documental.
 • Informàtica i noves tecnologies. E-administració i processos administratius.
 • Participació Ciutadana. Acció cívica, drets civils i participació.
 • Transparència.

Àrea d’Economia i Hisenda

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Marc Danés i Zurdo

 • Intervenció general. Planificació econòmica. Pressupost municipal. Administració financera i comptable. Control intern.
 • Tresoreria. Finançament. Gestió tributària. Cadastre. Inspecció tributària. Recaptació voluntària i executiva.

Àrea d’Urbanisme 

Regidora responsable Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela, tercer tinent alcalde

 • Planejament i gestió urbanística. PGOU. Projectes i obres municipals. Habitatge. Patrimoni històric cultural immoble. 
 • Intervenció administrativa. Llicències d’obres. Control i disciplina urbanística

Àrea de Medi Ambient

Regidor responsable Sr. Francesc Giner Ballesta

 • Patrimoni natural. Agenda local 21. Educació ambiental. Litoral. Pla d’usos de les platges. PAES. Estalvi energètic. Ocupació i ús de l'espai públic. Ocupació de la via pública, llevat de la comercial, industrial i hotelera.
 • Salubritat pública. Control higiènic i sanitari. Aliments. Animals domèstics. Controls tècnics i reglamentaris. Qualitat Ambiental.

Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics

Regidor responsable de l'àrea : Sr. Juan Manuel Fernández Martínez

 • Manteniment de la via pública. Manteniment urbà. Pavimentació. Enllumenat públic. Senyalització vial i semàfors. Subministrament d’aigua, clavegueram i sanejament. Neteja viària. Parcs i jardins. Cementiri i serveis funeraris. Manteniment edificis municipals. Subministraments. Neteja de platges. Conservació de camins naturals. Recollida i tractament de residus. Deixalleria. Guals. Transport públic. Parades taxis.

Àrea de Seguretat Ciutadana

Regidor responsable de l'àrea : Sr. Joan Plana i Sagué, primer tinent d'alcalde

 • Policia local. Trànsit i mobilitat. Grua i dipòsit municipal. Policia administrativa. Protecció civil. Plans de protecció. 

Àrea d’Ensenyament i Sanitat

Regidora responsable de l'àrea: Sr. Marc Danés i Zurdo

 • Centres escolars. Consells escolars. Llars d’infants. Ensenyament no reglat. Activitats formatives. Formació d’adults. Oficina municipal d’escolarització.
 • Sanitat.

Àrea de Joventut 

Regidora responsable Sra. Verònica Medina i Flores

 • Informació juvenil. Lleure i Estiu Jove.

Àrea d'Acció Social, igualtat de gènere i nova ciutadania

Regidora responsable de l'àrea: Sra. Esther Bonaterra i Moltó

 • Serveis socials. Assistència social. Gent gran. Dona. Integració social. Immigració. Drogodependències. Família. Infància. Voluntariat. Cooperació i solidaritat.

Àrea de Cultura i Festes

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Èric Ibáñez i Martín

 • Cultura i patrimoni cultural. Promoció cultural. Biblioteca municipal. Teatre. Oficina de català.
 • Carnaval i Tradicions populars. Festes.

Àrea d’Esports

Regidora responsable de l'àrea : Sra. Verònica Medina i Flores

 • Esports. Instal·lacions i equipaments esportius. Promoció i foment de l’esport. Activitats esportives i Casals municipals.

Àrea de Turisme

Il·lma. Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta

 • Promoció turística. Oficina de turisme. Fires de promoció turística.

Àrea de Promoció Econòmica

Regidor responsable de l'àrea: Sr. Fèlix Llorens i Palou, segon tinent d'alcalde

 • Ocupació. Desenvolupament local. Comerç. Consum. Fires temàtiques locals. Mercats no sedentaris. Mercat municipal sedentari.
 • Llicència d'activitats. Ocupació de la via pública comercial, industrial i hotelera.

 

TINENTS D’ALCALDE

 • 1r tinent d'alcalde: Joan Plana i Sagué
 • 2n tinent d'alcalde: Fèlix Llorens i Palou
 • 3r tinent d’alcalde: Sílvia Ripoll i Cayuela

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Sr. Joan Plana i Sagué, primer tinent d'alcalde.
 • Sr. Fèlix Llorens i Palou, segon tinent d'alcalde.
 • Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela, tercer tinent d'alcalde
 • Sr. Marc Danés i Zurdo, regidor.
 • Sr. Èric Ibañez i Martín, regidor.

 

 Organigrama polític 2019-2023

Accions del document