Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

La plaga del morrut de les palmeres

Actuacions de lluita contra la plaga del morrut de les palmeres

La plaga de l'escarabat morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) continua amb la seva expansió per tots els països de l'arca mediterrani. Per tal de lluitar contra ella, la UE va publicar la Decisió 2007/365/CE, modificada per les Decisions 2008/776/CE i 2040/467/CE. A Catalunya, la plaga s'ha propagat aquests darrers anys per totes les comarques del litoral, afectant greument les palmeres de l'espècie Phoenix canariensis.

D'acord amb la normativa vigent, són els titulars de les palmeres (ajuntaments, entitats, particulars...) els que han de prendre les mesures per a preveniri lluitar contra aquesta plaga. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té registrades les empreses proveïdores de palmeres i efectua inspeccions periòdiques trimestralment per tal de garantir que les palmeres comercialitzades estan lliures de la plaga. Les mesures que cal dur a terme per part dels titulars de les palmeres són:

  • Vigilar totes les palmeres, especialment les de gènere Phoenix.
  • Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal del DAAM, mitjançant la bústia electrònica ssv.daam@gencat.cat les palmeres afectades.
  • Si detecteu palmeres amb símptomes de la plaga i es vol intentar salvar-les: aplicar de forma immediata tractaments fitosanitaris de xoc o sanejar o eliminar al màxim la part afectada de la palmera i posteriorment fer-hi un tractament fitosanitari.
  • Si detectes palmeres amb símptomes i no es vol salvar-les de l'atac de la plaga: extreure i destruir totes les parts afectades de la palmera o realitzar tractaments fitosanitaris de xoc per tal d'eliminar totalment la plaga.
  • En els municipis on hi ha focus de plaga i especialment en palmeres canàries, les més sensibles, fer tractaments fitosanitaris preventius de forma periòdica.
  • Fer la poda i el sanejament de les palmeres durant els mesos d'hivern, ja que en aquesta època no vola l'adult i, per tant, es redueix el risc de dispersió de la plaga.

 

En el web agricultura.gencat.cat a l'apartat "Sanitat Vegetal", trobareu una àmplia informació sobre les mesures de prevenció i lluita contra el morrut de les palmeres.

Accions del document