Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

RESTRICCIONS DE L'ACCÉS AMB VEHICLE A LES CALES DE ROSES DURANT L'ESTIU

1.- Motivació

 

Les cales rosinques situades al Parc Natural de Cap de Creus reben una forta pressió durant l'època estival, que s'ha agreujat en els darrers anys. Aquesta pressió desmesurada no és compatible ni amb els objectius de conservació de l'espai natural ni amb la seguretat dels usuaris ni amb l'adequada experiència de què hauria de gaudir qualsevol visitant. 

El pla de mesures de restricció temporal de l'accés motoritzat al parc, impulsat per l'ajuntament i consensuat amb l'òrgan gestor del Parc Natural, va iniciar-se l'estiu de l'any 2021 i té per objectiu atenuar les afectacions sobre l'entorn i millorar la seguretat i l'experiència dels usuaris, com a primera fase d'actuació d'un pla estratègic més ambiciós a mig termini, que comportarà la implementació de nous aparcaments dissuasius, la gestió intel·ligent de les seves places així com un servei complementari de transport dels usuaris.

Foto 1.jpg

Exemple de col·lapse durant l’època punta de freqüentació del PN (agost de 2020, carretera de Montjoi)


2.- Concreció de les restriccions

 

L’objecte de les restriccions d’accés són només els vehicles de 4 rodes o superiors. El pla, que es concep adaptatiu, no preveu cap restricció d’accés per altres vies, com poden ser en motocicleta, a peu o en bicicleta, i la seva vigència serà durant el període comprès entre el 22 de juny i l'11 de setembre de 2024, tots els dies de la setmana, en horari de 10:00 h a 17:00 h, quan només podran accedir al parc els vehicles autoritzats i totes aquelles persones que acreditin disposar d’una reserva en una activitat de l’interior del parc o formar part dels supòsits autoritzats. Fora d’aquest horari, no s’ha previst tampoc cap restricció d’accés.

Enguany, la ubicació de la barrera física i punt de control d’accés s’ha establert paratge anomenat Torre del Sastre. Els vehicles que arribin a aquest punt i no compleixin els requisits de vehicle autoritzat per poder accedir, seran derivats de tornada cap al nucli urbà per la mateixa carretera.

BARRERES ACCÉS PNCC 01   BARRERES ACCÉS PNCC 02


3. – Supòsits autoritzats

 

Mentre duri l’horari restringit es preveuen els següents supòsits d’accés permès a l’interior del parc

Autorització d’accés sense declaració responsable:

 

- Clients d’activitats situades al parc. Acreditació de la reserva prèvia.

- Vehicles d’empreses subministradores i de manteniments, serveis de transport i paqueteria, vehicles d’administracions, vehicles de transport públic, altres vehicles amb causes justificades. 

 

Autorització d’accés amb declaració responsable (DR):

 

- Els propietaris d'habitatges, de finques, o d’activitats així com els seus llogaters o explotadors i els seus treballadors, han de formalitzar una declaració responsable, segons model normalitzat. La DR de propietaris, llogaters i treballadors és vàlida per la temporada. La DR corresponent a les visites a habitatges tenen una validesa puntual.

En el cas de llogaters i visites a habitatges particulars, caldrà a més de la signatura de la persona declarant, indicar les dades de la persona titular de l'immoble que es visita, però no és necessària la signatura del propietari.

- En el cas de treballadors de les activitats presents al parc natural, a més de la signatura de la persona declarant, caldrà indicar les dades de la persona titular de l'activitat i el segell de l'activitat.

- El document es pot signar digitalment o en paper. En el punt de control es podrà mostrar en paper o una còpia digital a través d'un telèfon mòbil, tauleta, ...


4.- Model de Declaració Responsable (DR)

 

CLIQUEU PER DESCARREGAR-VOS EL MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

  

FAQS.jpg

 


5.- Fulletó informatiu de zones d’aparcament i serveis situats al nucli urbà

 

INFO ACCÉS 2024 CALES PNCC 1     

INFO ACCÉS CALES 2024 PNCC 2

 


6.- Episodis de risc extrem d'incendi (PLA ALFA NIVELL 4)

 

És probable que durant l'època en què es porten a terme les restriccions horàries d'accés a les cales coincideixi amb episodis d'activació del Pla Alfa nivell 4 (risc extrem d'incendi)

L'activació i desactivació d'aquests escenaris depenen del Cos d’Agents Rurals i el que es busca és minimitzar el risc d'inici d'un incendi evitant la presència d'activitats humanes en espais protegits quan les condicions climàtiques i de la vegetació impliquen un risc d'incendi EXTREM i també una minimització de les tasques d’evacuació en cas que es doni un incendi.

Quan s'activa el nivell 4 del Pla Alfa, la consigna general és evitar la presència humana al Parc, i per tant no es permet l’accés al medi natural, però atenent a les condicions especials d'aquesta zona del parc, el protocol d'actuació permet accedir amb vehicle fins a les cales amb activitat econòmica a través de la carretera de Montjoi - Jóncols, com són únicament JÓNCOLS, MONTJOI i PELOSA, ja que l'accés a aquestes cales es pot fer directament des de l'aparcament que comunica amb la carretera principal, sense haver de passar per senders ni camins secundaris.

Es pot consultar el Pla Alfa diàriament a https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/


7.- Informació turística

 

Trobareu més informació que us podrà ajudar a planificar la visita a Roses, a la següent adreça: http://ca.visit.roses.cat/descobreix/

 

VisitRoses.jpg

 

 

 

 

Accions del document