Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

PAES - Per què?, objectius i fases
Per què?, objectius i fases

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) és l’instrument fixat pel Pacte d'Alcaldes  per a definir com un municipi complirà amb el seu compromís de reducció de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) per al 2020. Incorpora un Inventari d’emissions de GEH per a identificar els millors àmbits d'actuació i les millors oportunitats per assolir l'objectiu de reducció de CO2 del municipi. Defineix les mesures de reducció concretes, juntament amb els terminis i les responsabilitats assignades, que traduiran l'estratègia a llarg termini en accions. Els signants del Pacte, com el municipi de Roses, es comprometen a presentar el PAES dins el termini d'un any des de la seva adhesió.

El PAES es concentra en les mesures dirigides a reduir les emissions de CO2 i el consum final d’energia del municipi. Els compromisos associats al Pacte cobreixen tota l'àrea geogràfica corresponent al municipi, i per tant, el PAES inclou accions relatives tant al sector privat com al sector públic. El PAES, fruït del paper exemplaritzant de l’Ajuntament, inclou mesures de reducció de les emissions de GEH produïdes directament per la seva activitat, com enllumenat públic, equipaments i flotes de vehicles; però també mesures sobre sectors en els que l’Ajuntament hi actua de forma indirecta, com sector domèstic, serveis, transport, residus i aigua. No s’hi inclouen les emissions de la indústria i el sector primari, així com tampoc l’absorció per embornals ni les grans infraestructures de transport.

El PAES no s'ha de veure com un document definitiu i inalterable, ja que les circumstàncies d’un municipi van canviant, i, a mesura que les accions en vigor van proporcionant resultats i experiència, pot ser útil i/o necessari revisar el pla de manera regular, per tal de garantir el compliment dels objectius de reducció establerts.Per què?

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes” (Covenant of Mayors), una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El  Pacte d’Alcaldes, que va sorgir el 2008, té l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% de les emissions de CO2 pel 2020. Els objectius són fixats a nivell de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte, és que l'acció té lloc a nivell local, a través dels diferents  plans  d'acció  que  es presenten i desenvolupen a les diferents ciutats/regions  que  hi  participen. Des de la seva creació, el nombre de ciutats  firmants  no ha fet més que créixer, passant de 370 el 2009 a 5.270 el 2013.

L’adhesió del municipi de Roses al “Pacte d’Alcaldes” de la Unió Europea suposa que aquest es compromet a:

 • Fer seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per al 2020 mitjançant la implantació d’accions en favor de l’eficiència energètica i el foment de les fonts d’energies renovables.
 • Elaborar un PAES en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte, Febrer de 2013. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
 • Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment del PAES i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per a l’Energia sostenible a Europa.

Per la realització d’aquestes tasques, l’Ajuntament disposarà del suport de la Diputació de Girona, com a estructura de suport del Pacte d’Alcaldes a les comarques de Girona. La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals gironins i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, promou aquesta iniciativa europea en l’àmbit de les comarques gironines i ha decidit promoure el Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona ha formalitzat el seu compromís davant la DG Energia de la Comunitat Europea i esdevé Coordinador Territorial del Pacte per oferir suport tant a nivell tècnic com econòmic als signataris del Pacte

El Pacte, a banda dels municipis signants, també defineix la figura "Estructura de suport", que són les administracions públiques que presten orientació estratègica, suport financer i tècnic als municipis que s’inscriuen en el Pacte, però que no tenen les habilitats i/o recursos necessaris per complir amb les seves necessitats. La Comissió distingeix entre els coordinadors territorials, que són les autoritats descentralitzades subnacionals - incloses les províncies, regions i mancomunitats de municipis - i els coordinadors nacionals, que són els organismes públics nacionals - incloent-hi les agències nacionals de l'energia i els ministeris d'energia.Objectius

Els objectius que persegueix l’elaboració del PAES de Roses són:

 • Disposar d’una eina a nivell municipal que permeti superar els objectius establerts per la UE per al 2020, reduint les emissions de CO2 del municipi com a mínim el 20%, mitjançant la implantació d’accions en favor de l’eficiència energètica i el foment de les fonts d’energies renovables.
 • Identificar el consum energètic i les emissions de CO2 globals associades del municipi, ordenades segons sectors d’activitat que les generen.
 • Conèixer l’aportació quantitativa al canvi climàtic de cada sector d’activitat on l’Ajuntament té competències.
 • Disposar d’un inventari de mesures a favor de l’eficiència energètica i promoció de les energies renovables.
 • Incrementar l’eficiència i coherència de l’acció municipal en matèria de mitigació del canvi climàtic, mitjançant la definició d’actuacions específiques.
 • Promoure la participació de tots els agents municipals implicats, inclosa la ciutadania, perquè participin en la definició i desenvolupament del PAES.Fases

L’elaboració del PAES de Roses es desenvoluparà al llarg de 6 fases estructurades de la següent manera:


Fase 1.- Inici dels treballs

A l’inici dels treballs, es crearà una Comissió de seguiment del PAES que participarà activament en la seva dinamització, sent l'òrgan que realitzarà el seguiment i la validació de les propostes presentades per Lavola al llarg de tot el procés.

La Comissió de seguiment del PAES estarà composada per persones tècniques de l’Ajuntament expertes i responsables en diferents àmbits de la gestió municipal del municipi que s'entrecreuen en el procés d’elaboració del PAES (energia, mobilitat, urbanisme, equipaments municipals, etc.), i una d’elles serà designada com a responsable tècnic del PAES per part de l’Ajuntament.


Fase 2.- Inventari de consums energètics i emissions de GEH

En aquesta segona fase, Lavola desenvoluparà l’Inventari municipal d'emissions de GEH 2005-2012 classificat segons els principals sectors d'activitat, amb l'objectiu d'identificar l'aportació quantitativa de cada sector d'activitat en el canvi climàtic i disposar d'informació per fixar estratègies generals i objectius de mitigació relacionats amb la gestió municipal i amb el futur desplegament del PAES.

El procés d’elaboració del inventari complirà amb els criteris mínims establerts per l’Oficina del Covenant of Mayors (COMO) en col·laboració amb Join Research Centre (JCR) de la Unió Europea. Perquè així quedi demostrat, el desenvolupament de tots els treballs es basarà en les directrius de treball detallades en el document “Cómo desarrollar un plan de acción para la energía sostenible (PAES)” publicat pel COMO.

Etapes d’aquesta fase:

 • Recollida d’informació
 • Avaluació de consums energètics i d'emissions municipals de GEH

Fase 3.- Diagnosi estratègica municipal d’eficiència energètica i emissions de GEH

Una vegada es disposi de l’inventari d’emissions municipals de GEH, Lavola realitzarà una diagnosi estratègica, analitzant i valorant els diferents aspectes de la gestió energètica del municipi. Aquesta diagnosi analitzarà cadascun dels àmbits descrits en l’etapa anterior per tal de focalitzar, a mode de conclusions prèvies al PAES la situació de partida i futura del municipi en matèria energètica, producció d’energies renovables i mitigació del canvi climàtic.

Etapes d’aquesta fase:

 • Diagnosi estratègica municipal d’eficiència i emissions municipals de GEH
 • Definició de l’estratègia de reducció

Fase 4.- Pla d’acció per a l’energia sostenible

En aquesta quarta fase, es concretarà el gran objectiu que ha portat a l’Ajuntament de Roses a adherir-se al Pacte d'Alcaldes : disposar d’una estratègia temporitzada que afavoreixi la reducció del consum energètic i la mitigació del canvi climàtic i que inclogui programes i accions estratègiques amb el corresponent cronograma d’implantació i valoració econòmica.

Etapes d’aquesta fase:

 • Elaboració de la proposta del PAES del municipi
 • Elaboració del document final del PAES del municipi
 • Aprovació del PAES per ple municipal

Fase 5.- Pla de seguiment del PAES

Una vegada l'Ajuntament disposi del PAES Lavola elaborarà una proposta específica de seguiment que definirà el sistema de control i avaluació del grau d’implantació de les mesures descrites en el Pla. El Pla de seguiment inclourà: indicadors de seguiment dels PAES i indicadors d’avaluació de l’estat d’execució del PAES.


Fase 6.- Pla de participació i comunicació

La participació pública és un element essencial durant l’elaboració i implantació del PAES, sent a mésMés informació


PACTO ALCALDES.jpg


LOGO AJROSES MEDIAMBIENT.jpg

 

 

 

 

Accions del document