Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

Roses posa't guapa

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ASPECTE EXTERIOR DELS IMMOBLES DE ROSES 

    

 

CONVOCATÒRIA 2022 OBERTA del dia 01.04.2022 al 31.05.2022

BASESPrograma 18 2022_ Roses posa't guapa_Obres

CONVOCATÒRIA: Programa 18 2022_ Roses posa't guapa_Obres

- El termini de presentació de sol·licituds del 2022 és: del 01.04.2022 al 31.05.2022 (ambdós inclosos).

- La persona sol·licitant de la subvenció: ha de ser la propietària de la finca. 

- La petició s'ha de presentar via telemàtica.

- Prèviament o simultàniament a la petició de subvenció s'ha d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres o la sol·licitud de llicència d'obres, segons el cas. 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ:

Els edificis plurifamiliars i els hotels de tot el terme municipal.

Els habitatges unifamiliars: del nucli antic (claus 1, 2A, 2B, 2c, 2D i 2R) i 5A, eixample urbà i suburbà (claus 3,4 i 5).  Per veure el plànol cliqueu aquí.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA PETICIÓ DE SUBVENCIÓ:

Sol·licitud de la subvenció (instància genèrica) acompanyada de la següent documentació:

1)  Document del NIF/NIE de la persona sol·licitant.

2)  Document del NIF/NIE de la persona representant, si s'escau.

3)  Acreditació de la representació, si s'escau.

4) Doc. S1. Declaracions i documentació a aportar

5) Doc. S2. Memòria de l'activitat programa 18 (Roses posa't guapa_Obres)

6) Doc. S3. Pressupost de l'activitat programa 18 (Roses posa't guapa_Obres)

7) Declaració de dades fiscals i autorització de transferències per a pagaments (en el cas de primera petició o en cas de modificació de les dades existents)

8) Tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís d'execució de l'obra (en els casos que l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor). En el supòsit que l'elecció de l'oferta no hagués recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa, caldrà justificar-ho expressament en una memòria (atès l'apartat 14 de les Bases generals de subvencions).

 

COM PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: Video-tutorial de presentació electrònica de documents

 

EN EL CAS DE SUBVENCIONS CONCEDIDES:

- La documentació s'ha de presentar via telemàtica.

- La documentació a presentar ha d'anar tota a nom del beneficiari de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ:

Instància de justificació de la subvenció (instància genèrica) acompanyada de la següent documentació:

1) Annex J1. Declaracions i documentació per a la justificació de la subvenció amb aportació de justificants de despesa

2) Annex J2. Memòria de l'activitat

3) Annex J3. Compte justificatiu programa 18 (Roses posa't guapa_Obres)

4) Annex J4. Relació classificada despeses programa 18 (Roses posa't guapa_Obres)

5) Factures de les despeses generades per les obres executades, que hauran de complir amb els requisits establerts pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6) L'acreditació dels pagaments mitjançant la presentació d'extractes o justificants bancaris que acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de la persona subvencionada a favor del proveïdor corresponent. En els supòsits de pagaments en efectiu, la sortida material de fons es justificarà mitjançant la presentació del corresponent rebut per part del proveïdor, degudament signat i datat, on aparegui clarament la factura o el document justificatiu a que correspon el pagament. Únicament s'admetran pagaments en efectiu en factures o documents justificatius de despesa de quantia no superior a 1.000 €

TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA:

De conformitat amb l’apartat 11 de les bases específiques del programa 18 “Roses posa’t guapa”:

- En el cas d'obres finalitzades en el moment de concessió de la subvenció: Dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació de l’acord de l’aprovació de l’atorgament de la subvenció.

- En el cas d'obres no finalitzades en el moment de concessió de la subvenció: Dos mesos a comptar des del termini màxim per executar les obres (en el cas d’obres en execució dins termini).

 

 


PER VEURE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR CLIQUEU AQUÍ


És una subvenció de concurrència. Programa 18.

Accions del document