Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

DADES DE RECOLLIDA SELECTIVA A ROSES

Dades de recollida selectiva de Roses extretes de l’Agència de Residus de Catalunya:

Residus que genera cada habitant de Roses
850 kg/any (2021)
Mitjana de Catalunya
519 kg/any (2021)
Total de residus generats
16.939 t (2021)
Nivell de recollida selectiva (totes les fraccions)
44,51% (2021) / 7.540 t (2021)
Objectius europeus de preparació per a la reutilització i reciclatge
55 % 2025 i 60 % al 2030

Recollida selectiva per fraccions i recollida de resta:

RECOLLIDA SELECTIVA

La taxa de residus

La gestió de la neteja i dels residus suposa una important despesa pel pressupost municipal:

Despeses vinculades a la gestió dels residus
4.765.400 euros / 13,4% % de tota la despesa municipal (dades de 2021)

Inclou:

Taxa de tractament i eliminació de residus 1.171.200 euros
Cànon de la Generalitat de Catalunya per la deposició de residus a l’abocador 596.000 euros
Contracte per a la recollida dels residus 2.727.100 euros
I el contracte de tractament dels residus 271.100 euros

 

Per afrontar tota aquesta despesa, s’ha establert la taxa municipal de residus que està molt vinculada al volum de residus que generem al municipi i, sobretot, dels que no separem adequadament per fraccions reciclables.

Quan més residus llencem a la fracció de resta (contenidor gris), més costos hem d’assumir pel seu tractament i eliminació entre totes les persones residents a Roses.

Exempcions i bonificacions: Cal recordar que s’han previst exempcions per jubilats i pensionistes, així com una sèrie de bonificacions per a usuaris de la deixalleria municipal. Consulteu aquí l'ordenança fiscal núm. 13, article 4 (exempcions) i 8 (bonificacions).

Accions del document