CANVI DE TITULARITAT DE RESERVA D'ESPAI PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AMB COL·LOCACIÓ DE PLACA DE GUAL

Canviar la titularitat d'una reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles amb col·locació de placa de gual


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana o per seu electrònica
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
    ens locals (DOGC núm. 2066, de 23.06.1995).
  - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de
    Catalunya (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264,
    de 04.11.2003).
 • Preu / taxes: Sense taxes

Com es fa

 • Documentació necessària:

  Si el sol·licitant és una PERSONA FÍSICA 

  1. Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant (nou titular)
  2. Fotocòpia de l'escriptura de propietat (en el cas d'haver comprat el garatge o pàrquing)  o contracte d'arrendament del garatge o pàrquing o bé renuncia de l'anterior titular i fotocòpia del seu DNI, NIF o NIE
  3. Plànol de situació

  Si el sol·licitant és una SOCIETAT O COMUNITAT DE PROPIETARIS

   
  1. Fotocòpia del NIF de la societat o comunitat
  2. Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del representant de la societat o comunitat
  3. Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat (si és una comunitat de propietaris de l'acta de constitució) 
  4. (En cas d'una Comunitat de propietaris) Acord pel qual es sol·licita el canvi de titularitat
  5. Acreditació de la representació (si no és la mateixa persona que s'esmenta a l'escriptura de constitució).
   Models d'acreditació.
  6. Fotocòpia de l'escriptura de propietat o del contracte d'arrendament del garatge o pàrquing.
  7. Plànol de situació

   

 • Documentació resultant:

  Notificació Decret d'Alcaldia


Accions del document