CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O D'UN COLUMBARI EL TITULAR DEL QUAL ÉS DIFUNT

Canviar la titularitat d'un nínxol o d'un columbari quan el titular és difunt


Característiques


Com es fa

 • Documentació comuna en tots els casos:

  1. 1- Instància.
  2. 2- Justificant del pagament de les taxes.
  3. 3- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  4. 4- Títol del nínxol o del columbari.
  5. 5- Certificat de defunció del titular del nínxol o del columbari (en el supòsit de no ser inhumat en el cementiri de Roses).
  6. 6- Certificat de darreres voluntats del difunt, titular del nínxol.
  7. 7- Acta de designació de beneficiari i DNI d´aquest.
  8.  


  A) TRANSMISSIÓ A FAVOR DEL BENEFICIARI DESIGNAT:

El beneficiari haurà d'identificar-se i acreditar la defunció del titular del dret de la sepultura per qualsevol dels mitjans admissibles en dret. 

 •  B) SI EL DIFUNT VA FER TESTAMENT (i no hi ha beneficiari designat):

  • a) Fotocòpia del testament del titular del nínxol o columbari conforme en deixa hereu al sol·licitant.
  • b) Escriptura d'acceptació d'herència.
  • c) En el supòsit de què el sol·licitant no sigui l'hereu o bé no sigui l'únic hereu, renúncia dels hereus o de la resta d'hereus al seu favor.
  • d) Còpia dels DNI de tots els implicats (sol·licitant i els possibles hereus que renuncien a favor d'ell).

   

  C) SI EL DIFUNT NO VA FER TESTAMENT (i no hi ha beneficiari designat):

  • a) S'haurà d'acreditar la successió mitjançant l'aportació de l'acta notarial o la interlocutòria judicial de declaració d'hereus dels quals resulti l'hereu o hereus del causant  titular de la concessió, així com qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret on consti la seva relació i proximitat de parentesc (exemple: llibre de família).
  • b) Si són varis els hereus, declaració signada per tots els hereus, acompanyada dels seus DNI, conforme ells són els únics hereus i que accepten que la titularitat del nínxol o columbari passi a nom del sol·licitant.
  • c) Còpia dels DNI de tots els implicats. 

   

  D) TRANSMISSIÓ A FAVOR DEL POSSEÏDOR DELS TÍTOLS:

  • a) Supletòriament, quan no pugui acreditar-se la transmissió per cap de les formes anteriors per circumstàncies degudament justificades a l'expedient, els posseïdors de títols de sepultures que figurin registrades a nom de persones difuntes podran sol·licitar provisionalment el traspàs al seu favor.
  • A aquest efecte hauran d'acreditar la possessió del títol i la defunció del seu titular. No caldrà justificar documentalment la defunció del titular quan per raons de data d'expedició de títol o altre causa notòria resulti provat a judici de l'Ajuntament.
  • Les transmissions que es realitzin a favor dels posseïdors es formalitzaran en expedient administratiu, previ anunci en el BOP, perquè s'hi puguin oposar els qui creguin que tenen dret a fer-ho, sense perjudici de tercers amb millor dret.

 

 E) TRANSMISSIÓ SUBSIDIÀRIA:

Transmissió a favor de la persona que acrediti el pagament dels rebuts dels últims 4 anys, per qualsevol de les formes vàlidament admeses en dret.

 

 Documentació resultant:

  • Notificació Decret d'Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol o columbari (a nom del sol·licitant)

 

 • Necessitat de designar beneficiari:

  El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de sol·licitar el canvi de titularitat, un únic beneficiari del nínxol o columbari. També podrà designar un beneficiari substitut per al cas de premoriència d'aquell. Veure tràmits relacionats:  Inclusió d'un beneficiari en un nínxol o en un columbari.

 

 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic.


DocumentsAccions del document