CERTIFICAT D'APROFITAMENT / QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

 Els certificats urbanístics es troben regulats pels articles 105 Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i 20 del Decret 305/2006 del Reglament de Llei d'urbanisme: 
"20.2 El certificat d'aprofitament urbanístic a què es refereix l'apartat anterior ha d'expressar quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la seva sol·licitud, tot indicant:
a) Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d'ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s'ha acordat la suspensió de tramitacions i d'atorgament de llicències que regula l'article 71 de la Llei d'urbanisme.
b) La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte a l'ús del sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl.
c) Si s'escau, el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en què està inclosa la finca.
d) Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i l'ús del terreny."
 
El certificat expedit té una vigència de sis (6) mesos.
 

Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme.
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.(cliqueu el link).

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes a autoliquidar per a aquest tràmit són:
  -Taxa certificat d'aprofitament urbanístic: 109,09 €
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA

 • Documentació resultant: Certificat.
 • Termini de màxim de durada del procediment: Un mes.

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol.licitud de certificat de qualificació urbanística degudament emplenada.

- Si es presenta electrònicament (via on-line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
- La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

** La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la 
clicant aquí.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat de tots els documents que presentin.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 

 

 


Normativa

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació de la refosa de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

Decret 305/2006,  de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

Accions del document