CERTIFICAT DE DATA DE CONSTRUCCIÓ IMMOBLE, INEXISTÈNCIA EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA SOBRE LA FINCA I SI AQUESTA ESTÀ O NO FORA D'ORDENACIÓ


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme.
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes a autoliquidar per a aquest tràmit són:
  - Taxa certificat urbanístic amb informe tècnic: 33,59 €
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA

 • Documentació resultant: Certificat.
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud degudament emplenada, amb indicació de la situació i la referència cadastral de la finca.
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  ** La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana) o bé, podeu consultar-la clicant aquí.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 
  3. Plànol de situació amb indicació de la ubicació de la finca. 
   

Normativa

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.

Accions del document