CONCESSIÓ D'UN NÍNXOL O D'UN COLUMBARI

Atorgar la concessió d'un nínxol o d'un columbari del cementiri municipal de Roses


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • - Article 61 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988)
  • - Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997)
  • - Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (DOGC núm. 2370, de 14.04.1997)
  • - Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local 
  • Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure arts 37, 46 i 47)
 • Preu / taxes:

  Concessions Funeràries de Nínxols i Columbaris a 25 anys

  Nínxols construïts amb anterioritat a l’any 2000 (zona A, D, F, G, H)

  a)         Un nínxol

  98,97 €

  Nínxols construïts amb anterioritat a l'any 2000 (zones L, M, N, O, pati 1, pati 2, pati 3, pati 4, pati 5 (el pati 5 del nínxol 581 al 768 ambdós inclosos)

  b)         Un nínxol

  399,55 €

  c)         Dos nínxols

  909,02 €

  Nínxols construïts de l’any 2000 i posteriors

  d)         Un nínxol

  782,18 €

  e)         Dos nínxols

  2.147,82 €

  Columbaris

  f)         Per columbari

  98,97 €


Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància
  2. 2- Justificant del pagament de les taxes
  3. 3- Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  4. 4- El sol·licitant haurà de designar una persona com a beneficiària del nínxol o columbari. En aquest sentit ha de presentar l'acta de designació de beneficiari (signada pel sol·licitant i pel beneficiari) i còpia del DNI del beneficiari. Veure a tràmits relacionats: Inclusió d'un beneficiari (...)

 

 • Documentació resultant:
 • Notificació Decret d'Alcaldia
 • - Títol de concessió del nínxol o columbari

  

 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i dels columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic.

 

a) A títol individual, serà el  del propi peticionari.
b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tals per l´Administració, per a ús exclusiu dels seus membres i dels asiliats i acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.
d) A nom de Societats Conjugals o Unions Matrimonials estables (caldrà la designació d'un responsable tributari).
e) Conjuntament a favor de dues persones amb llaços afectius que demostrin una situació de convivència mínima de 2 anys (caldrà la designació d'un responsable tributari).
f) Conjuntament a favor de dues persones amb relació familiar fins a segon grau de consanguinitat (caldrà la designació d'un responsable tributari).

 

 •  Qui ho pot sol.licitar:

La persona que sol·licita la titularitat o el seu representant prèvia acreditació.Accions del document