CONVENI URBANÍSTIC

Els particulars poden sol·licitar a l'Ajuntament signar un conveni urbanístic relacionat amb el planejament i/o la gestió urbanística.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Ple de l'Ajuntament
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes a autoliquidar per a aquest tràmit són:
  - Redacció de convenis urbanístics inclosos els de cessió de terrenys: 258,46 €
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA.

Com es fa

 • Documentació necessària: Formulari degudament emplenat.
  -  Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

 • Documentació resultant: Conveni

Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Accions del document