DENÚNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I DEURE LEGAL DE CONSERVACIÓ

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant a la vila.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde/ssa
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1) Instància degudament emplenada.
  - Si es presenta  electrònicament (via on-line):  vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
  - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.
  2) Documentació gràfica i escrita amb el grau de detall suficient per tal de comprovar amb exactitud els fets denunciats.

Accions del document