DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER OBRES

Devolució de garanties (avals o fiances) dipositades per conceptes urbanístics.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes: sense taxes.
 • Documentació resultant: Notificació acord de la Junta de Govern Local.

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud de devolució de fiança, degudament emplenada.
  - Si es presenta  electrònicament (via on-line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
  - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  - Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link) 
  - Si la garantia es va dipositar en metàl·lic: cal presentar la "fitxa de creditor".
  - Si la garantia es va dipositar mitjançant aval bancari: cal presentar còpia de l'aval.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

   

Accions del document