Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

EXPEDIENTS DE COMPENSACIÓ (ESTATUTS I BASES / PROJECTES DE COMPENSACIÓ)

Per desenvolupar un Polígon d'Actuació (PA) o un Pla especial de reforma interior (PERI), si hi ha diversos propietaris de finques incloses dins el seu àmbit, es poden constituir en Junta de Compensació, mitjançant la tramitació dels corresponents Estatuts i Bases d'Actuació i, un cop constituïda la Junta, presentar el Projecte de Compensació per a la seva aprovació.
Si és un únic propietari no cal la constitució d'una Junta de Compensació.
Dins de la gestió urbanística ens trobem també amb expedients de divisió poligonal i també de determinació o modificació de sistemes o modalitats d'actuació, que els particulars poden sol·licitar i promoure.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) o mitjançant ingrés per  transferència bancària al compte d’aquest Ajuntament.


                                      IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

                                                                    IMPORTANT: 

  • En cas de pagament per transferència bancària cal indicar el codi de la carta de pagament i/o les següents dades:  
                                      - Urbanisme - exp. compensació.  
  • En cas de pagament per transferència bancària cal que envieu una còpia del comprovant de pagament  com a document adjunt a la sol·licitud. 
  • Si es fa de manera presencial, podeu pagar amb targeta de crèdit o dèbit.
    
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Estudis d'ordenació volumètrica. Per cada 1.000 m2 o fracció (mínim 1.000,00 €): 66,49 €.
  • En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

   NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

Com es fa

 • Documentació necessària:
   1. Formulari degudament emplenat.
    - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
    - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
   2. Estatuts i Bases d'Actuació, si cal la constitució d'una Junta de Compensació i l'escriptura notarial, un cop aprovats els Estatuts i Bases, per poder incriure's en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col.laboradores. 
   3. Projecte de Compensació. 
   4. Certificats de domini i càrregues del Registre de la Propietat.

    Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.


  Normativa

  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU).
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOCG núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

  Accions del document