Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

EXPEDIENTS DE REPARCEL·LACIÓ I REPARCEL·LACIONS VOLUNTÀRIES

L'Ajuntament o bé l'Institut Català del Sòl (Incasol), com a administració actuant, poden redactar projectes de reparcel·lació per a l'execució del planejament urbanístic.
Dins de la gestió urbanística ens trobem també amb expedients de divisió poligonal i també de determinació o modificació de sistemes o modalitats d'actuació.
Els particulars poden tramitar expedients de reparcel·lació voluntària.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes/impost a pagar per a aquest tràmit són les següents:
  - Taxa projectes de reparcel·lació, per parcel·la resultant: 108,00 €
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA

 • Documentació resultant: Notificació acord de la Junta de Govern Local.

 


Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud (si és iniciativa privada), degudament emplenada.
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2) Projecte de reparcel·lació si ho tramita l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
  3) Escriptura de reparcel·lació voluntària si ho tramita un particular.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.


Normativa

- Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Accions del document