INCLUSIÓ EN EL REGISTRE OFICIAL DE L'AJUNTAMENT COM A EMPRESA GESTORA DE RESIDUS COMERCIALS

Sol·licitar la inclusió en el registre oficial que l'Ajuntament de Roses disposa per a la prestació del servei de recollida de residus comercials


Característiques

Àrea tramitadora: Infraestructures i Serveis Públics

Òrgan de resolució: Junta de Govern Local

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link)

Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona que desitgi prestar a Roses aquest servei

Normativa legal: Reglament regulador de la prestació del servei de recollida dels residus comercials al municipi de Roses (BOP de Girona núm. 177, de 13.09.2004).


Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) o mitjançant ingrés per  transferència bancària al compte d’aquest Ajuntament.

             IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En cas de pagament per transferència bancària cal indicar el codi de la carta de pagament.         

En cas de pagament per transferència bancària cal que envieu una còpia del comprovant de pagament  com a document adjunt a la sol·licitud. 

Si es fa de manera presencial, podeu pagar amb targeta de crèdit o dèbit.
 

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS

 

Taxa per l’homologació prèvia d’empreses privades de recollida i transport de residus municipals, comercials, industrials i sacs i contenidors de runes

 Homologació inicial: 207,75 €

 Quota anual: 147,44 €

 

 

 

 
Com es fa

Documentació necessària:

 • Instància
 • Estatuts de l'empresa
 • Còpia del NIF de l'empresa
 • Còpia del NIF del representant
 • LLicència d'activitat, segons la llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental, del municipi on estigui ubicada la seva seu social.
 • Assegurança de responsabilitat civil en vigència.
 • Certificat conforme està inscrita en el registre oficial de transportistes de la Generalitat de Catalunya, per a tots els residus comercials que generi el productor.
 • Declaració jurada de l'empresa en què es comprometi a prestar el servei, segons les prescripcions tècniques descrites en el Reglament regulador de la prestació del servei de recollida de residus comercials al municipi de Roses. 
 • Memòria descriptiva de l'activitat a prestar, citant en especial la ubicació de la seu de l'empresa.
 • Llistat de la maquinària (on constin els tipus de vehicles i les respectives matrícules), personal i material adscrit al servei a prestar.
 • Relació de tarifes aplicades als clients.
 • Dipòsit d'un aval bancari per import de 20.000 €, el qual ha de garantir la qualitat i el bon funcionament del servei, i que serà dipositat en base al model que lliurarà l'Ajuntament de Roses

 

Documentació resultant

Notificació acord Junta de Govern Local

 

Termini  de resolució

El termini per resoldre la sol·licitud és de 1 mes

 

Silenci administratiu

Un cop transcorregut aquest termini la sol·licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

 


Accions del document