Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

PETICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'URBANISME. CONSULTA D'EXPEDIENTS

Informació sobre l'estat de tramitació d'expedients iniciats a instància de particulars, o bé, un cop resolts, sobre les obres a executar previstes en el projecte en qüestió. També, totes les sol·licituds per consultar i/o obtenir còpia d'un projecte que no es troba en informació pública.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcalde/ssa
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               (IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394) 
   IMPORTANT: Cal fer constar, de forma clara, el concepte.
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Fotocòpies 0,20 € DIN A-4 per unitat.
  • Fotocòpies 0,30 € DIN A-3 per unitat.
  • Les primeres 30 fotocòpies estan exemptes de pagament.
  • La demanda de reproduccions no previstes es cobrarà a preu de cost de les mateixes (copisteria).

Com es fa

 • Documentació necessària: Instància
 • Documentació resultant: Les fotocòpies sol·licitades o CD

Accions del document