LEGALITZACIO OBRES NO SUBJECTES A PROJECTE

Obres JA EXECUTADES, no subjectes a la presentació de projecte, i de les quals es sol·licita la seva legalització.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica; en aquest darrer cas, ambdues persones han de signar el document electrònicament. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes/impost a pagar per a aquest tràmit són les següents:
  - Taxa (en concepte de tramitació d'expedient): 16,22 €
  - ICIO: 4,00% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs).
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)   

  -  El pagament s'ha d'efectuar en el moment de presentar la instància; tant el pagament de les TAXES com de l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT AMBDÓS PAGAMENTS (taxes i ICIO).

 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

Documentació necessària: Sol·licitud degudament emplenada, de petició de llicència obres SENSE projecte:
** Si es presenta electrònicament (via on line):
- Petició llicència obresInicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes i l'ICIO a l'emplenar la instància).
- Petició llicència tala arbresInicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes  i l'ICIO a l'emplenar la instància).
- Petició llicència instal·lació tendalsInicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes i l'ICIO a l'emplenar la instància).

** La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  
1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant) (cliqueu el link).
2) Annex associat a una petició de llicència d'obra (per veure model cliqueu aquí)
- Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
- Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
- La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
3) Dades del contractista (nom, NIF/CIF i domicili fiscal) o alta de l'IAE del contractista.
4) Contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció.
5) Plànol de situació del local, habitatge... (en el cas que es tracti d'una finca amb diverses entitats).
6) Pressupost detallat.
7) Fotografies de les obres executades.
8) Autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...), en el cas que sigui preceptiva per a la concessió de la llicència.

En el cas d'obres en zona de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, caldrà aportar declaració responsable (per veure el model cliqueu aquí), de conformitat amb l’article 18 de la Llei 8/2020 del 30 de juliol.

 

** En el cas d'adequació de local també cal aportar:
- Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments de la normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).

** En el cas de tala d'arbres també cal aportar:
- Justificació tècnica de la necessitat o motiu de la tala i justificació de la substitució i/o compliment de l'article 103.6 del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
- Fotografies de l'arbre.
- Plànol d'emplaçament de la finca grafiant la ubicació de l'arbre talat.
 

 Observacions:

1) Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document