LEGALITZACIO OBRES SUBJECTES A PROJECTE

Obtenir llicència de legalització d'obres JA EXECUTADES, subjectes a la presentació de projecte (construcció piscina, instal·lació ascensor,  de nova planta, ampliació, reforma estructural, creació de nous habitatges...)


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • PreuLes taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:

- Taxa (en concepte de tramitació d'expedient). L'import de la taxa varia en funció del pressupost. 

 • Fins a 20.000 € de pressupost ................................  83,18 €
 • De 20.000,01 a 50.000,00 € de pressupost ..........  161,64 €
 • De 50.000,01 a 200.000,00 de pressupost ............  380,52 €
 • De 200.000,01 a 400.000,00 de pressupost .........   761,04 €
 • De més de 400.000,00 € de pressupost ............... 1.268,40 €

- ICIO: 4,00% sobre el pressupost (IVA no inclòs).
(Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)   

- El pagament s'ha d'efectuar en el moment de presentar la instància: tant el pagament de les TAXES com de l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), atès que es tracta d'una legalització d'obres ja executades.

** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT AMBDÓS PAGAMENTS (taxes i ICIO).

 • Termini màxim de durada del procediment: Dos mesos.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de dos mesos sense rebre resposta de l'Ajuntament, el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Documents mínims obligatoris que cal presentar per sol·licitar la llicència d'obres: Formulari, degudament emplenat. 
  -
  Si es presenta electrònicament (via on line)vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes a l'emplenar la instància).
  -
   La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link)  
  2) Annex associat a una sol·licitud de llicència d'obres (per veure model cliqueu aquí). 
  -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
  - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
  - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
  3) Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit)
  4) Plànol d'emplaçament del projecte georeferenciat en format vectorial (dwg o dgn) **
  5) Projecte **.
  6) Assumeix de l'arquitecte director de l'obra.
  7) Assumeix de l'arquitecte tècnic de la direcció d'execució d'obra. 
  8) Fotografies de l'estat actual de la parcel·la/edifici i dels elements d'urbanització.
  9) Dades del contractista (nom, NIF/CIF i domicili fiscal) o alta de l'IAE del contractista.
  10) Contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció.
  11) Autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc natural del Cap de Creu...), en el cas que sigui preceptiva per a la concessió de la llicència.

(**) Si la instància es presenta presencialment la documentació assenyalada amb el símbol **:
- S'ha de presentar en un CD.
 - Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD. En el mateix CD s'ha d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que consta en el CD és la mateixa que l'aportada en format paper. 
 

 • Observacions:

-- Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).

 


Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document