LLICÈNCIA D'OBRA MENOR I INSTAL.LACIONS EN DOMINI PÚBLIC

  • De canalitzacions per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.
  • D’instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries. 
  • D’instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions en tubulars, en galeries o en caixons de serveis.
  • De construcció de galeries o caixons de serveis.
  • De rebaixar la vorera per entrar a un  garatge perquè té un gual

Característiques

Àrea tramitadora: Infraestructures i Serveis Públics

Òrgan de resolució: Junta de Govern Local

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link)

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) o mitjançant ingrés per  transferència bancària al compte d’aquest Ajuntament.

IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

         

  • En cas de pagament per transferència bancària cal indicar el codi de la carta de pagament i/o les següents dades:  
                        - llicència O. menor + el nom i número de carrer de les obres. 
  • En cas de pagament per transferència bancària cal que envieu una còpia del comprovant de pagament  com a document adjunt a la sol·licitud. 
  • Si es fa de manera presencial, podeu pagar amb targeta de crèdit o dèbit.

Les taxes/impost a pagar per a aquest tràmit són les següents:

Taxa (en concepte de tramitació d'expedient): 16,22 €

ICIO: 3,50% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs).

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRIT.

 


Com es fa

Documentació necessària:


1. A la sol·licitud de la llicència municipal s'haurà de presentar, com a mínim, una documentació tècnica redactada i signada per tècnic competent que inclou allò establert a l'article 6 de l'Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
2. Assumeix del tècnic
3. Pressupost de les obres i instal·lacions
4. Durada previsible de l'obra i el calendari d'execució.
5. Estudi de Seguretat i Salut
6. Justificant de pagament de les taxes i de l'ICIO sobre els pressupostos, més drets de connexió

 

Documentació resultant:

Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local 

 

Termini de resolució 

El termini per resoldre la sol·licitud és de 1 mes.

 

Silenci administratiu

Un cop transcorregut aquest termini la sol·licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries pel procediment administratiu

 Accions del document