LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS COMERCIALS

Ocupació temporal o permanent amb objectes i mostres comercials que constitueixen l'activitat comercial, de terrenys de domini públic municipal.


Característiques

 

Qui ho pot demanarNo es concediran noves llicències per ocupar el domini públic municipal amb objectes i mostres comercials adossats a les façanes per establiments de tipus comercial.

La llicències ja concedides seran tàcitament prorrogades, fins que hi hagi algun dels motius fixats en l'article 28 sobre extinció de llicències.

Normativa legal: Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses

Preu: Les taxes  que es deriven de les pròrrogues tàcites de les ocupacions comercials ja concedides són les següents: 

 

- Taxa d'ocupació de la via pública comercial segons taula següent:

 

   

Ocupacions comercials

 

 

- Categoria especial, per m2 o fracció  i any

 

65,25 €

 

- Categoria A, per m2 o fracció  i any

 

58,21 €

 

- Categoria B, per m2 o fracció i any

 

54,22 €

 

- Categoria C, per m2 o fracció  i any

 

28,12 €

- Taxa d'ocupació de la via pública amb tendal (per ml o fracció i any.)*

 

   8,27 €    

*La taxa relativa a ocupació de vol de la via pública amb tendals, només s'aplicarà en aquells casos en què el sòl sobre el qual es realitza l'ocupació no tributi per cap altre concepte.

 

Vigència de la llicència

Les llicències exposades en el Títol i i en l'article 20 del Títol II d'aquesta ordenança s'atorgaran per un any natural i s'entendran tàcitament prorrogades en els mateixos termes en anys successius si cap de les parts, Ajuntament i interessat, comunica per escrit o l'altra, abans de l'1 de gener  la seva voluntat contrària a la pròrroga.

Les modificacions en les condicions de les llicències s'hauran de sol·licitar dintre del termini comprès entre l'1 de gener i el 28 de febrer de cada any.

És requisit d'eficàcia de la llicència disposar de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent amb les condicions i l'import que correspongui segons l' ordenança.

Extinció de la llicència:

La llicència es considerarà extingida per les raons següents:

  • Revocació de l’Ajuntament per incompliment de les condicions de la llicència i/o de les normes establertes en aquesta Ordenança i, especialment:

    -  Per no trobar-se al corrent del conjunt de les taxes vinculades a l'activitat amb l'Ajuntament de Roses.

    -  Per circumstàncies sobrevingudes que, d'haver existit, n'haguessin motivat la denegació inicial.

  • Revocació de l'Ajuntament per qualsevol de les infraccions considerades molt greus.
  • Revocació de l'Ajuntament per motius d'interès públic (un dels motius pel que es considerarà interès públic serà la falta de neteja recurrent del domini públic entre d'altres), acreditat en l'expedient corresponent, amb audiència de l'interessat.
  • Renúncia del titular de la llicència o no renovació de l’Ajuntament, dintre del termini establert en l'Ordenança.
  • Extinció de la llicència per canvi de negoci o de la titularitat de l'establiment.

Com es fa

 

Criteris d'ocupació del vol de la via pública amb objectes i mostres comercials

Els paràmetres i criteris a tenir en compte per a aquesta tipologia d'ocupació, principalment són els descrits en els articles 4, 5, 6, 7, 15 i 20 de l'Ordenança d'ocupació de la via pública.

 Accions del document