COMUNICACIO D'INICI D'ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB CERTIFICAT TECNIC I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT.

Què són les "activitats econòmiques amb certificat tècnic" ?

Són activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni dels béns.

Les activitats econòmiques amb certificat tècnic estan relacionades a la primera columna de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Comerç a l'engròs i al detall (botigues de roba, cosmètica, bijuteria ...) amb una superfície inferior o igual a 120 m2.
 • Oficines, despatxos professionals (juristes, arquitectes, enginyers, assessors fiscals o comptables...) de menys o igual de 500 m2.
 • Perruqueries, salons d'estètica de menys o igual de 120 m2.
 • Activitats de fotografia (revelatge i venda) de menys o igual de 120 m2.
 • Reparació d'ordinadors, electrodomèstics, rellotges, calçat, mobles... de menys o igual de 120 m2. 
 • Lloguer de vehicles sense aparcament de menys o igual de 500 m2.
 • Venda de menjar i begudes sense consum ni obrador en el local de menys o igual de 120 m2.
 • Activitats de manteniment físic i esportives de menys o igual de 120 m2.

 

Què cal fer per poder obrir una activitat econòmica amb certificat tècnic ?

Mitjançant la Comunicació d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica amb certificat tècnic, de les incloses a la primera columna de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, un cop adequat el local (en base a la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) i declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents, sens perjudici que s'iniciï un procediment que permeti l'esmena de defectes o mancances en cas que la documentació presentada no sigui completa.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient

Lloc de presentació

Les persones físiques i jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

En el supòsit que s'actuï per mitjà d'un intermediari caldrà que es validi prèviament a través del procediment que marqui el Canal Empresa 

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal: 

 • Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica (DOGC núm. 8307- 31 de desembre de 2020).
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

Forma de pagament: El pagament cal fer-lo efectiu mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma electrònica) per  mitjà dels mitjans següents:

1.-Transferència bancària on-line: A través de la vostra entitat bancària podeu efectuar el pagament per transferència bancaria al número de compte de l’Ajuntament següent:

IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

En aquest cas que envieu adjunta a la sol·licitud una còpia del comprovant de pagament per aquest mitjà. 

A la transferència, caldrà indicar el codi de la carta de pagament que se us ha facilitat.

2.- Presencialment, amb un ingrés al número de compte de l’Ajuntament abans indicat a qualsevol de les oficines de l’entitat bancària de «La Caixa».

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:

- Procediment de Declaració responsable per l'obertura d'activitats econòmiques innòcues  

 

474,73 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis substancials  de les activitats econòmiques innòcues

 

474,73 €

- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Declaració  responsable d'obertura d'activitats econòmiques innòcues

 

99,89 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis no
  substancials de les activitats econòmiques innòcues

 

192,81 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13 article 6, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat. 


Com es fa

Documentació necessària per tramitar una comunicació d'inici d'una activitat econòmica amb certificat tècnic

Formulari de Comunicació d'inici d'una activitat econòmica amb certificat tècnic degudament emplenat. 

- Es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
 
 Amb la instància cal adjuntar-hi la següent documentació:
 
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Model de certificat tècnic signat pel tècnic competent i justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment. 
  3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica amb certificat tècnic:

Formulari de Comunicació de transmissió d'activitat econòmica amb certificat tècnic, degudament emplenat.  

- Es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
  3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 
IMPORTANT. La disposició transitòria única del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, diu el següent:

"Transmissió d'activitats sotmeses a declaració responsable

En cas de transmissió d'activitats econòmiques que en el moment d'inici de l'activitat estaven sotmeses al règim de declaració responsable en els termes que preveu la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, per poder fer la transmissió corresponent d'acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, s'ha de presentar una comunicació, acompanyada del corresponent certificat tècnic acreditatiu que es compleixen els requisits normatius que li eren d'aplicació, en cas que no s'hagi aportat prèviament.".
 
 
Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica amb certificat tècnic

Formulari de Comunicació de modificació d'inici d'una activitat econòmica amb certificat tècnic d’acord amb el model normalitzat assenyalant en l’apartat Tipologia,  "Modificació de l’activitat". 

- Es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
 
 
Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
 
   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Model de certificat tècnic signat pel tècnic competent i justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment. 
   3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 
Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

 

Silenci administratiu

No opera.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Altra informació d'interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.


DocumentsAccions del document