LLICÈNCIA D'OBRES NO SUBJECTES A PROJECTE

Obres que no es trobin subjectes al règim de comunicació prèvia; i obres que no estiguin subjectes a la presentació de projecte.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica; en aquest darrer cas, ambdues persones han de signar el document electrònicament. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes/impost a pagar per a aquest tràmit són les següents:
  - Taxa (en concepte de tramitació d'expedient): 17,14 €
  - ICIO: 4,00% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs).
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)   

  -  El pagament de les TAXES: s'ha d'efectuar en el moment de presentar la instància.
  - El pagament de l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres): es pot pagar en el moment de presentar la instància, o bé una vegada llicenciades les obres i prèviament al seu inici.

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES CORRESPONENTS

 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

Documentació necessària: Sol·licitud degudament emplenada, de petició de llicència obres SENSE projecte:
** Si es presenta electrònicament (via on line):
- Petició llicència obresInicieu el tràmit clican aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes a l'emplenar la instància).
- Petició llicència tala arbresInicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes a l'emplenar la instància).
- Petició llicència instal·lació tendalsInicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes a l'emplenar la instància).

** Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  
1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant) (cliqueu el link).
2) Annex associat a una petició de llicència d'obra (per veure model cliqueu aquí)
- Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
- Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
- La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
3) Dades del contractista (nom, NIF/CIF i domicili fiscal) o alta de l'IAE del contractista.
4) Contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció.
5) Plànol de situació del local, habitatge... (en el cas que es tracti d'una finca amb diverses entitats).
6) Pressupost detallat.
7) Fotografies del lloc on es pretén realitzar les obres.
8) Autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...), en el cas que sigui preceptiva per a la concessió de la llicència.

En el cas d'obres en zona de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, caldrà aportar declaració responsable (per veure el model cliqueu aquí), de conformitat amb l’article 18 de la Llei 8/2020 del 30 de juliol.

** En el cas d'adequació de local també cal aportar:
- Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments de la normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).

** En el cas de tala d'arbres (EN SÒL URBÀ) també cal aportar:
- Informe d'un tècnic qualificat (enginyer superior o enginyer tècnic, forestal o agrícola, tècnic superior en gestió forestal...) que justifiqui la necessitat o motiu de la tala i justificació de la substitució i/o compliment de l'article 103.6 del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses. D'altra banda, d'acord amb l'article 96 del PDURSNS, únicament es permet la tala d'arbres per a l'execució de les obres d'edificació, aquells arbres que siguin incompatibles amb les instal·lacions al servei de l'edificació principal o quan es justifiqui per raons fitosanitàries o d'espècies no idònies i/o invasores.
- Fotografies de l'arbre a talar.
- Plànol d'emplaçament de la finca grafiant l'arbre a talar.

** En el cas de tala d'arbres (EN SÒL NO URBANITZABLE):
- Sol no urbanitzable (cadastre rústic) la competència de la tala d'arbrat no és municipal, i per tant l'interessat ha de notificar o sol·licitar l'aprofitament forestal al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat. 
- Hi ha dos tràmits d’acord amb l’ús que es vulgui fer dels arbres i de la quantitat i diàmetre dels arbres que siguin.
1) Ús domèstic. Per llenya d’autoconsum. Per anar al tràmit cliqueu a: Comunicar un aprofitament forestal amb finalitat no comercial. gencat.cat
2)  Ús comercial. Per vendre-la a un comerciant de llenya o rematant.

 Observacions:

1) En la concessió de llicència d'obres s'estableixen unes CONDICIONS GENERALS (aprovades per l'alcalde mitjançant Decret d'Alcaldia 2023LLDE004642 de 02.12.2023). Vegeu les condicions clicant aquí.
2) Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).
3) La persona titular d'una llicència urbanística per a l'execució d'obres ha de lliurar a l'administració atorgant una còpia de l'acta d'inici d'obres, estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística (art. 37.3 del Decret 64/2014).
Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
- Les CONDICIONS GENERALS de llicències d'obres (aprovades per l'alcalde mitjançant Decret d'Alcaldia 2023LLDE004642 de 02.12.2023). Vegeu les condicions clicant aquí.

Accions del document