RESERVA D'ESPAI RESTRINGIT A LA CIRCULACIÓ

Sol·licitud de reserva temporal per estacionar vehicles en espai restringit a la circulació o places d’estacionament, amb motiu de descàrrega de material d’obres, càrregues i descàrregues, mudances, així com altres serveis necessaris. Queda exclòs en aquest tràmit l’ocupació de la via pública amb grues i bastides mòbils relacionades  amb obres.


Característiques

Àrea tramitació: Seguretat Ciutadana

 

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica amb un mínim de set dies d’antelació respecte la data d’ocupació.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment amb un mínim de set dies d’antelació respecte la data d’ocupació. En el supòsit de presentació presencial, el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

Pels casos de força major o urgència (avaries, reparacions d’empreses de serveis,…) que no es compleix l’antelació mínima de set dies en respecte l’ocupació, cal presentar la sol·licitud presencialment a les dependències de la Policia Local o al correu policiasala@roses.cat i posteriorment presentar la instància a la seu electrònica si es presenta per mitjans electrònics o presencialment a l’Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12).

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. Cliqueu el link)

 

Destinatari: Persona física o jurídica o un representant degudament autoritzat/da.

 

Normativa:

  • Ordenances fiscals.

 Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí.

Preu: Les taxes a pagar per a aquest tràmit són:

- Taxa per a l’autorització de l’ocupació de la via pública: 17,14 € (atesa l’Ordenança fiscal núm. 10, article 5)

- Taxa per a l’ocupació de sòl (atesa l’Ordenança fiscal núm. 14, article 6,3):

*en carrers de categoria especial i A: 0,51 € per m² o fracció i dia (mínim de 31 €)

*en carrers de categoria B i C: 0,38 € per m² o fracció i dia (mínim de 31 €)

Per veure la categoria fiscal de les vies públiques cliqueu aquí (Ordenança fiscal núm. 1)

 

Exempcions del pagament de taxes de les sol·licituds de reserva d'espai restringit a la circulació

Amb independència de l'obligació de sol·licitar l'autorització corresponent, gaudirà d'exempció la realització de les següents activitats:

a) Les realitzades amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes

b) Les organitzades per entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin estat objecte d’una subvenció municipal o bé de l’adjudicació d’un contracte municipal.

c) Les realitzades per a la promoció del municipi i d’interès municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

d) Les realitzades per part de partits polítics en període electoral

 

Termini màxim de durada del procediment: 3 mesos per resoldre, tanmateix la Policia Local comunica si està autoritzada la reserva abans del dia de l’ocupació, podent-se anul·lar l’autorització fins i tot en el moment d’ocupació per part dels agents de la Policia Local si les necessitats de servei així ho requereixen, causes de força major i urgència, o que no es compleixin les condicions de seguretat.

 

Documentació resultant: Autorització per part del servei responsable.

 

Efectes del silenci: Negatiu.


Com es fa

 

Presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada amb un mínim de set dies d’antelació respecte a la data d’ocupació.

Pels casos de força major o urgència (avaries, reparacions d’empreses de serveis,…) que no es compleix l’antelació mínima de set dies en respecte la data de l’ocupació, cal presentar la sol·licitud presencialment a les dependències de la Policia Local o al correu policiasala@roses.cat i posteriorment presentar la instància a la seu electrònica si es presenta per mitjans electrònics o presencialment a l’Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12).

 

Documentació necessària:

Sol·licitud degudament emplenada :

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu tràmit electrònic clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància, així doncs el pagament es fa abans que es generi la instància i cal signar la instància per tal que el tràmit es doni per finalitzat. En el cas que no s'hagi finalitzat el tràmit per qualsevol motiu, cal anar a bpm.roses.cat > portasignatures > tràmits pendents de finalitzar).

 

- Si es presenta electrònicament (via on line) i s'està exempt del pagament de taxes: vegeu instancia genérica clicant aquí

 

- Si es presenta presencialment: vegeu instància genèrica clicant aquí

 

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Annex associat a la sol·licitud de reserva d’espai restringit a la circulació (per veure model cliqueu aquí).

Cal descarregar l’esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

 

En el cas que el motiu estigui relacionat amb obres, cal disposar de la llicència corresponent de les obres i a la sol·licitud cal indicar l’adreça de l’obra, número d’expedient de la llicència o registre d’entrada de la sol·licitud de llicència.

 

Condicions generals:

  1. Avisaran als veïns amb una antelació mínima de 24 hores si l’ocupació els afecta o els provoca molèsties.

  2. Prendran les mesures de seguretat necessàries tant per als vehicles com per als vianants, que en cap moment hauran de sortir de la calçada sense la deguda protecció, essent responsable l’empresa sol·licitant en cas de que es produís qualsevol accident, danys o altres fets que donessin lloc a responsabilitat.

  3. Se senyalitzarà correctament la via pública amb una antelació mínima de 24 hores.

  4. En el cas d’ocupació per motiu d’obres, cal disposar de la llicència corresponent de les obres. Veure tràmits de sol·licitud de llicència del Departament d’Urbanisme clicant aquí.

 

Observacions: No es podrà ocupar la via pública sense que la Policia Local confirmi l’autorització.


Documents


Accions del document