MODIFICACIONS DE LA LLICÈNCIA D'OBRA ATORGADA

Aquest tràmit correspon a modificacions substancials o no substancials dels actes urbanístics autoritzats prèviament per una llicència urbanística i les que s’introdueixin durant la redacció d’un projecte d’execució d’un acte autoritzat amb projecte bàsic o durant l’execució material d’unes obres, estan subjectes a una nova comunicació prèvia o a l’obtenció d’una llicència urbanística d’acord amb l’article 35, 33.2 i 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de protecció de la legalitat urbanística de Catalunya.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica; en aquest darrer cas, ambdues persones han de signar el document electrònicament (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • PreuLes taxes/impost per a aquest tràmit són les següents:

- Taxa (en concepte de tramitació d'expedient): 78,69 €.
- ICIO: 4,00% sobre el pressupost (IVA no inclòs), en el supòsit de variació (increment) entre el pressupost inicial i el pressupost de la modificació d'obres.
(Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)   

- El pagament de les taxes s'ha d'efectuar en el moment de presentar la instància.


Règim d’intervenció:

a) Les modificacions substancials de la llicència estan subjectes a llicència d’acord amb l’article 35 i 33.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de protecció de la legalitat urbanística de Catalunya.

b) Les modificacions NO substancials de la llicència estan subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb l’article 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de protecció de la legalitat urbanística de Catalunya.

 

Tipus de modificacions (criteris de qualificació de les modificacions com a substancials o no substancials):

Els criteris i els paràmetres per considerar que una modificació afecta les condicions essencials dels actes urbanístics i, per tant, per qualificar-la com a  substancial, són els següents:

1. Pel que fa als paràmetres urbanístics d’ordenació, es considera que hi ha modificació substancial en el projecte o la documentació tècnica quan es modifiquen les condicions bàsiques d’ordenació establertes pel planejament urbanístic que són les determinacions sobre:
– L’alineació de l’edifici a vial o la seva profunditat edificable
– L’alçada reguladora màxima de l’edifici
– El nombre d’habitatges
– El coeficient d’edificabilitat neta aplicada a la parcel·la
– L’ocupació màxima permesa de les parcel·les
– La situació de les edificacions: règim de distàncies i separació a llindars o a partions.

2. Pel que fa als paràmetres urbanístics d’ús, es considera que hi ha una modificació substancial en el projecte o documentació tècnica quan es proposa:
– Canviar l’ús de l’edifici o de la construcció
– Canviar o determinar l’ús del local o establiments.

3. Amb relació al còmput de les superfícies de l’edifici o de la construcció, es considera que hi ha una modificació substancial quan es dona:
– Un increment o reducció de qualsevol tipus de la superfície construïda.
– Una modificació en el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
– Una modificació del nombre de places d’aparcament que suposin la disminució de la reserva mínima obligatòria establerta pel planejament urbanístic, si escau.

4. Amb relació als elements constructius i als requisits tècnics de l’edifici o de la construcció, quan:
– Hi ha modificacions respecte de les condicions de seguretat de l’edifici.
– Les modificacions siguin considerades substancials d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació.
– Les modificacions comportin la reconsideració general de les solucions adoptades respecte de les condicions de protecció contra incendis.
– Es modifiquen els fonaments o els elements estructurals.
– Es modifiquen les solucions arquitectòniques o constructives fonamentals.

5. Amb relació a elements objecte de proteccions especials, quan hi ha modificacions que suposen un impacte paisatgístic o una alteració dels elements catalogats o protegits.


Com es fa

 • Documentació necessària modificacions substancials de la llicència d'obra:
  Formulari de llicència d'obra degudament emplenat. 
  -
  Si es presenta electrònicament (via on line)inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  -
  La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Annex associat a modificacions de la llicència atorgada (per veure model cliqueu aquí). 
  -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
  - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
  2) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit) 
  3) Text refós (degudament signat i visat) que haurà d'incorporar informe detallat subscrit per la Direcció Facultativa de les característiques de les obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, justificació de la seva execució, del caràcter substancial de l'alteració adequació a l'ordenament jurídic urbanístic, a la legislació sectorial aplicada i documentació gràfica representant les modificacions amb color diferenciat.
  4) Pressupost detallat que diferenciï les modificacions respecte la llicència atorgada.


 • Documentació necessària modificacions NO substancials de la llicència d'obra:
  Formulari de comunicació prèvia d'obra degudament emplenat. 
  -
  Si es presenta electrònicament (via on line)inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  -
  La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Annex associat a modificacions de la llicència atorgada (per veure model cliqueu aquí). 
  -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la instància.
  - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
  2) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit) 
  3) Informe detallat subscrit per la Direcció Facultativa de les característiques de les obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, justificació de la seva execució, del caràcter substancial de l'alteració adequació a l'ordenament jurídic urbanístic, a la legislació sectorial aplicable i documentació gràfica representant les modificacions amb color diferenciat.
  4) Pressupost detallat que diferenciï les modificacions respecte la llicència atorgada.
   
 • Observacions:

En el cas de modificacions d’obres substancials de projectes que es troben en curs d’execució es pot continuar amb l’execució d’aquelles obres que siguin compatibles amb la modificació substancial sol·licitada, sempre que es justifiqui tècnicament aquesta compatibilitat i els serveis tècnics municipals així ho validin. Si els serveis tècnics municipals consideren incompatible la continuïtat de l’execució de les obres amb les modificacions substancials sol·licitades, l’òrgan competent ha d’ordenar la suspensió provisional de les obres fins a la resolució sobre la sol·licitud de llicència urbanística amb la modificació substancial.

El projecte tècnic o la documentació tècnica amb les modificacions proposades s’ha de presentar en format de text refós, justificant la qualificació d’aquestes modificacions com a substancials o com a no substancials, introduint-les en la documentació escrita i representant-les amb color diferenciat en la documentació gràfica. Les modificacions successives proposades sobre un mateix projecte tècnic o documentació tècnica s’han d’enumerar de forma correlativa.

Les prescripcions tècniques imposades com a condicions específiques a la llicència urbanística no tenen la consideració de modificacions, ni substancials ni no substancials, i la seva introducció s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable o en la forma que fixa la llicència urbanística.

Si de la verificació de la comunicació prèvia de modificacions no substancials d’actes urbanístics prèviament autoritzats amb llicència urbanística es desprèn que les modificacions s’han de qualificar com a substancials, s’ha de requerir a la persona interessada perquè sol·liciti una nova llicència urbanística, advertint-la de la impossibilitat de començar o continuar amb l’execució de les obres comunicades i que no s’ajusten al projecte tècnic autoritzat, sens perjudici d’altres mesures de protecció de la legalitat urbanística que escaiguin.

 

DocumentsNormativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document