LLICÈNCIA D'OBRES SUBJECTES A PROJECTE

Obtenir llicència per a la realització d'obres subjectes a la presentació de projecte (construcció piscina, instal·lació ascensor,  de nova planta, ampliació, reforma estructural, creació de nous habitatges...)


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • PreuLes taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:

- Taxa (en concepte de tramitació d'expedient). L'import de la taxa varia en funció del pressupost: 

 • Fins a 20.000 € de pressupost ................................  83,18 €
 • De 20.000,01 a 50.000,00 € de pressupost ..........   161,64 €
 • De 50.000,01 a 200.000,00 de pressupost ............  380,52 €
 • De 200.000,01 a 400.000,00 de pressupost .........   761,04 €
 • De més de 400.000,00 € de pressupost ............... 1.268,40 €

- ICIO: 4,00% sobre el pressupost (IVA no inclòs).
(Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)   

- El pagament de les TAXES s'ha d'efectuar en el moment de presentar la instància.
- El pagament de l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) es pot efectuar en el moment de presentar la instància, o bé una vegada llicenciades les obres i prèviament al seu inici.
(Veure a l'apartat OBSERVACIONS d'aquest tràmit, el paràgraf referent a l'ICIO -apartat 7-).

** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES.

 • Termini màxim de durada del procediment: Dos mesos.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de dos mesos sense rebre resposta de l'Ajuntament, el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Documents mínims obligatoris que cal presentar per sol·licitar la llicència d'obres: Formulari, degudament emplenat. 
  -
  Si es presenta electrònicament (via on line)vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar les taxes a l'emplenar la instància).
  -
  Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link)  
  2) Annex associat a una sol·licitud de llicència d'obres (per veure model cliqueu aquí). 
  -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
  - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
  - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
  3) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit)
  4) Plànol d'emplaçament del projecte georeferenciat en format vectorial (dwg o dgn) **
  5) Projecte bàsic **.
  6) Fotografies de l'estat actual de la parcel·la/edifici i dels elements d'urbanització.
  7) Dades del contractista (nom, NIF/CIF i domicili fiscal) o alta de l'IAE del contractista.
  8) Contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció.
  9) Autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc natural del Cap de Creu...), en el cas que sigui preceptiva per a la concessió de la llicència.

(**) Si la instància es presenta presencialment la documentació assenyalada amb el símbol **:
- S'ha de presentar en un CD.
 - Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD. En el mateix CD s'ha d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que consta en el CD és la mateixa que l'aportada en format paper. 

 • Documents que cal presentar una vegada atorgada la llicència i prèviament a iniciar les obres (en el supòsit que no s'hagin presentat amb la petició de llicència):  Formulari, degudament emplenat
  Si es presenta electrònicament (via on line)vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
  Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Justificant de pagament de l'ICIO (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit)
  2) Projecte executiu, visat pel Col·legi corresponent.**
  3) Assumeix de l'arquitecte director de l'obra.
  4) Assumeix de l'arquitecte tècnic de la direcció d'execució d'obra. 
  5) Qüestionari de l'Estadística de construcció d'edificis (segons model que consta a la web de la Generalitat de Catalunya - Habitatge). vegeu el qüestionari clicant aquí.

 (**) Si la instància es presenta presencialment la documentació assenyalada amb el símbol **:
- S'ha de presentar en un CD.
- Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD. En el mateix CD s'ha d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que consta en el CD és la mateixa que l'aportada en format paper. 
 

 • Observacions:

1) Recomanació de Secretaria general i serveis jurídics d'Urbanisme de l'Ajuntament de Roses en relació amb els requeriments de documentació en les sol·licituds de llicències d'obres que requereixen projecte. Vegeu el document clicant aquí.
2) En la concessió de llicència d'obres s'estableixen unes CONDICIONS GENERALS (aprovades per l'alcalde mitjançant Decret d'Alcaldia 2023LLDE004642 de 02.12.2023). Vegeu les condicions clicant aquí.
3) En el moment de presentar el projecte executiu aquest haurà d'estar visat i s'haurà d'acompanyar d'un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres conforme s'adequa al projecte autoritzat.
4) La persona titular d'una llicència urbanística per a l'execució d'obres ha de lliurar a l'administració atorgant una còpia de l'acta d'inici d'obres, estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística (art. 37.3 del Decret 64/2014).
5) En el cas que, com a conseqüència de l'obra a realitzar s'hagi d'ocupar la via pública o instal·lar una grua, s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal.
6) Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).
7) La base imposable de l'ICIO és el cost real i efectiu de la  construcció, és a dir, el cost d'execució material. Per a la comprovació del pressupost de referència s'empraran els barems del COAC obtinguts a partir de la fitxa de característiques i el mòdul bàsic de l'any corresponent. En cas de discrepàncies, caldrà aportar el pressupost justificatiu desglossat per partides d'obra.

 Normativa

- Recomanació de Secretaria i de Serveis Jurídics d'Urbanisme de l'Ajuntament de Roses en relació amb els requeriments de documentació en les sol·licituds de llicències d'obres que requereixen projecte. vegeu el document clicant aquí.
- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
- Les CONDICIONS GENERALS de llicències d'obres (aprovades per l'alcalde mitjançant Decret d'Alcaldia 2023LLDE004642 de 02.12.2023). Vegeu les condicions clicant aquí.

Accions del document