LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació PARCIAL.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Titular de la llicència d'obres
 • Preu:  Les taxes a autoliquidar per a aquest tràmit són:

(Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)

** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES

 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini d'un mes sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud del titular que va obtenir la llicència d'obres, degudament emplenada.
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
  - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link) 
  2) Annex associat a una petició de llicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions (per veure model cliqueu aquí). 
       - Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
       - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
       - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí 
  3) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponent (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit)
  4) Certificat final d'obra dels tècnics directors, degudament visat pels col·legis corresponents, en el qual s'ha de fer constar la data de finiment de les obres i que la part de les obres finides s'han executat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada.
  5) Fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
  6) Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova.
  7)  En el cas d'edificis o conjunts d'edificis: acreditar el compliment de la normativa en matèria d'ICT (infraestructures comunes de telecomunicacions) mitjançant l'aportació de certificació expedida per la Secretaria de Polítiques Digitals, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (art. 9, Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny).

 
Normativa

- Pla general d'ordenació urbana. (PGOU) de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document