COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS

Comunicació, als efectes de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions, que les obres de construcció de l'edificació estan acabades.
La primera utilització i ocupació PARCIAL dels edificis està subjecte a llicència (no a comunicació prèvia). 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Titular de la llicència d'obres
 • PreuLes taxes a pagar per a aquest tràmit són: (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

** NO ES TRAMITARÀ CAP COMUNICACIÓ PRÈVIA SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA

 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.
 • Efectes del silenci: Només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, si ha estat aportada tota la documentació i sigui correcta, sense que l'administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada, tot això a l'empara de l'article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Com es fa

 • Documentació necessàriaFormulari, degudament emplenat, del titular que va obtenir la llicència d'obres. 
  Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link) 
  2) Annex associat a una comunicació prèvia de primera ocupació (per veure model cliqueu aquí). 
  - Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
  - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
  - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí 
  3) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit)
  4) Certificat final d'obra dels tècnics directors, degudament visat pels col·legis corresponents, en el qual s'ha de fer constar la data de finiment de les obres i que aquestes s'han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat o amb les modificacions posteriors i les condicions de la llicència urbanística atorgada, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
  5) Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova (en els cas d'edificis o conjunts d'edificis)
  6) Fotografies de l'aspecte exterior de l'edificació i dels elements d'urbanització.
  7) En el cas d'edificis o conjunts d'edificis: acreditar el compliment de la normativa en matèria d'ICT (infraestructures comunes de telecomunicacions) mitjançant l'aportació de certificació expedida per la Secretaria de Polítiques Digitals, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (art. 9, Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny).

 

 • Observacions: 
  La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecta a llicència (no a comunicació prèvia) si es refereix a:
  - La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
  - Béns en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
  - Béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 
  (Per a llicències, vegeu la tramitació i documentació a aportar clicant aquí).Normativa

- Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document