PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: La persona titular de la llicència d'obres.
 • Preu
  - Pròrroga termini inici o finalització obres subjectes a projecte tècnic:  83,18 €.
  - Pròrroga termini inici o finalització obres NO subjectes a projecte tècnic; 17,14 € 
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES

 • Termini màxim de durada del procediment
  - Un mes per a obres no subjectes a projecte tècnic.
  - Dos mesos per a obres subjectes a projecte tècnic.

 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini màxim de durada del procediment sense rebre resposta de l'Ajuntament, el silenci és positiu sempre i quan la petició s'ajusti al que estableix l'article 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Com es fa

 • Documentació necessària: Formulari degudament emplenat.

  ** Si es presenta electrònicament (via on-line):
  -
  Obres subjectes a projecte tècnic vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - Obres NO subjectes a projecte tècnic vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).

  ** La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link) 
  2) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest mateix tràmit).
  3) Fotografies de l'estat actual de les obres.
  4) Informe tècnic de la fase d'execució en què es troba l'obra.
   
 • Observacions:
  - Els titulars tenen dret a obtenir una pròrroga (tant del termini d'inici com de finalització de l'obra).
  - La petició de pròrroga s'ha de presentar abans d'exhaurir el termini atorgat en la concessió de la llicència.
  - La pròrroga s'obté per la meitat del termini de què es tracti.

Normativa

Article 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC 5686 de 05.08.10).

Accions del document