LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

Petició de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció (contenidor de runa, bastida, tanca de seguretat d'obra...), amb motiu de l'execució d'obres.

En el cas de reserva temporal per estacionar vehicles en espai restringit a la circulació o places d’estacionament, amb motiu de descàrrega de material d’obres, càrregues i descàrregues, mudances, així com altres serveis necessaris la petició a realitzar és una RESERVA D'ESPAI RESTRINGIT A LA CIRCULACIÓ (i no una petició de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció) (per veure el tràmit cliqueu aquí).

 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Promotor de les obres / titular de la llicència d'obres /  persona que hagi presentat la comunicació prèvia d'obres / propietari de la finca. 

 • Preu: Les taxes a pagar per a aquest tràmit són:
  - Taxa per a l'autorització de l'ocupació de la via pública: 17,14 € (atesa l'Ordenança fiscal núm. 10, article 5)
  - Taxa per a l'ocupació de sòl (atesa l'Ordenança fiscal núm. 14, article 6.3:):
  * en carrers de categoria especial i A: 0,51 € per m2 o fracció i dia (mínim de 31 €)
  * en carrers de categoria B i C:           0,38 € per m2 o fracció i dia (mínim de 31 €)

  Per veure la categoria fiscal de les vies públiques cliqueu aquí  (Ordenança fiscal general núm. 1)
   Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES.

 • Termini màxim de durada del procediment: 
  - Un mes en el cas que la petició no requereixi la presentació de projecte.
  - Dos mesos en el cas que la petició requereixi la presentació de projecte.

 • Documentació resultant: Notificació resolució.

 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de durada del procediment sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és negatiu.

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud degudament emplenada.
  (** L'ha de presentar el promotor de les obres / titular de la llicència d'obres /  persona que hagi presentat la comunicació prèvia d'obres / propietari de la finca)
   - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - Si es presenta presencialment: vegeu del model d'instància clicant aquí

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2) Annex associat a una sol·licitud de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció (per veure model cliqueu aquí)
  - Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
  - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
  - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
  3) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit).
  4) Croquis, acotat, de l'ocupació indicant com es resol el pas de vianants.
  5) Fotografies de l'estat actual de la via pública a ocupar.
  6) En els casos de bastides de més de 5 m d'alçada: projecte tècnic, visat, del muntatge i utilització de la bastida o bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple metàl·lics tubulars prefabricats), documentació alternativa que inclogui el certificat del producte expedit per un organisme nacional de normalització i el manual d'instruccions del fabricant sobre el muntatge i utilització i desmuntatge.
   
 •  A l'ANNEX que l'interessat ha d'adjuntar a la instància, declara responsablement:

  1) Que actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2) Que disposa de llicència d'obres / ha presentat la comunicació prèvia per executar les obres descrites amb l'ocupació de via pública sol·licitada, i que ha pagat les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
  3) Que, pel que fa a l'ocupació de la via pública: 
  a) Garanteix que existirà un pas de vianants amb una amplada mínima d'1,50 m o que preveurà un pas de vianants alternatiu.
  b) Estarà degudament senyalitzada i complirà les condicions de seguretat per a les persones i les coses. 
  c) Només ocuparà els m2 i els dies assenyalats en la sol·licitud. En cas de necessitar ocupar més superfície i/o dies, presentarà una altra petició de llicència per ocupar la via pública i abonarà les taxes municipals corresponents. 
  4) Que les dades consignades en l'esmentada declaració són certes i que aporta els documents que es relacionen a la instància.
   
 •  Condicions generals: En la concessió de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció, s'estableixen unes CONDICIONS GENERALS. Vegeu les condicions clicant aquí.

 

 • Observacions: No es podrà ocupar la via pública fins a la resolució de sol·licitud de llicència per dur-la a terme.Accions del document