COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRA

Comunicació que es fa a l'Ajuntament de la realització de qualsevol obra exclosa de llicència.

Estan, però, subjectes a LLICENCIA urbanística si es duen a terme:
- En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
- En béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la instància per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica; en aquest darrer cas, ambdues persones han de signar el document electrònicament (cliqueu el link).

 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  - Taxa (en concepte de tramitació d'expedient): 17,14 €
  - ICIO: 4,00% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs).
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí)  

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP COMUNICACIÓ PRÈVIA SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT. 

 • Termini màxim de durada del procediment i efectes del silenci: La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent.

 • Tipus d'obres:

- Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic.
- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
- La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
- La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
- Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviment dels graons d'escala i sòcols.
- Revestiments interiors i exteriors.
- Reparar, substituir o muntar instal·lacions interiors (d'aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques) vistes o amb realització de regates a les edificacions i que no afectin l'estructura.
- Instal·lar aparells d'aire condicionat.
- Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
- Col·locar reixes en finestres o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l'alineació de façana.
- Substituir o instal·lar tancaments, sense modificar el buit de façana.
- Reformar cuines, banys, lavabos o safaretjos existents: enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació de la distribució d'envans i sense realitzar forats en façanes exteriors o de carrer.
- Construir, reparar i substituir canonades o desguassos a l’interior de les edificacions i parcel·les.
- Pintar, estucar i mantenir façanes.
- Netejar solars i terrenys. 
- Reparar cobertes i terrats sense que afectin elements estructurals.
- Reposar i substituir materials i elements que no afectin estructura.
- Obres interiors a locals no destinats a habitatges que no modifiquin l’estructura.

OBSERVACIONS: Les esmentades obres estan subjectes a llicència urbanística si es duen a terme:

- En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
- En béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 


Com es fa

Documentació necessària: Formulari degudament emplenat.

- Si es presenta electrònicament (via on line):  Inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació;  cal pagar a l'emplenar la instància).
Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  
1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
2) Annex associat a una comunicació prèvia d'obres  (per veure model cliqueu aquí)
-  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la comunicació prèvia d'obres.
- Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
- La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
3) Plànol cadastral i/o plànol de situació amb indicació de la finca on es pretén executar les obres (per veure plànol de Roses cliqueu aquí).
4) Pressupost detallat.
5) Croquis acotat.
6) Dades del contractista (nom, NIF/CIF i domicili fiscal) o alta de l'IAE del contractista.
7) Contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció.
8) Autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...), en el cas que sigui preceptiva.

En el cas d'obres en zona de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, caldrà aportar declaració responsable (per veure el model cliqueu aquí), de conformitat amb l’article 18 de la Llei 8/2020 del 30 de juliol.


** INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

En el cas d'instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques també cal aportar:
- Documentació tècnica (memòria i plànols), signada per tècnic competent, que defineixi la instal·lació, l'emplaçament de les plaques dins la parcel·la, les dimensions totals... i justificant que s'ajusta a la normativa en matèria d'urbanisme (Modificació del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme. Art. 9 bis).
- Full d'assumeix del tècnic director de l'execució dels treballs, o bé la declaració de responsabilitat de l'empresa instal·ladora. Podeu consultar el següent enllaç
 de L'ICAEN https://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/autoconsum-fotovoltaic/

 ** ADEQUACIÓ LOCAL

En el cas d'adequació de local també cal aportar:
- Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments de la normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).

** MURS I TANQUES

En el cas de murs i tanques també cal aportar:
- Croquis acotat, grafiant les dimensions (llargada, alçada i gruix), els materials i els colors, i justificant que s'ajusten a la normativa urbanística que li sigui d'aplicació.
- Els murs de contenció de terres, d'una alçada superior a 1,50 m, estan subjectes a llicència, atès que es consideren elements estructurals (vegeu tràmits relacionats o cliqueu aquí).

** RÈTOLS

En el cas de rètols també cal aportar:
- Croquis acotat, grafiant les dimensions (llargada, alçada i gruix), el text, els materials i els colors, i justificant que s'ajusten a la normativa urbanística que li sigui d'aplicació.
- Plànol d'alçat i/o fotomuntatge de la proposta.
*Els anuncis publicitaris mitjançant panells, situats fora del sòl urbà, estaran subjectes a llicència.

 ** PINTURA I/O ARRANJAMENT DE FAÇANA

En el cas de pintura i/o arranjament de façana, també cal:
- Indicar el color a pintar (el parament de la façana, la serralleria i la fusteria), amb referència a la carta de colors de Roses.
- Indicar si s'utilitzarà una bastida i, en cas afirmatiu, si la bastida s'instal·larà a la via pública o en sòl privat.

En cas que la bastida:
- Ocupi la via pública, cal demanar llicència per dur a terme l'esmentada ocupació (vegeu tràmits relacionats o cliqueu aquí)
- S'instal·li en terreny privat, però tingui una alçada superior a 5 metres, amb la comunicació prèvia d'obres cal aportar, a més:
a) Projecte tècnic visat.
b) Assumeix de la direcció facultativa
c) Identificació del muntador de la bastida.
O bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple d'estructura metàl·lica amb tubulars prefabricats): documentació alternativa que inclogui un CERTIFICAT de BASTIDA emès per un tècnic competent que consti de: memòria, croquis, fotografies i document d'idoneïtat.


 Efectes de la comunicació:

1) La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent.
2) La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
3) L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Roses per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació. 
 

Condicions generals:

1) El termini màxim per iniciar les obres és d'un mes i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l'endemà de la presentació de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l'article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).
2) Aquesta comunicació no dóna dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s'haurà de comunicar l'exercici de l'activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l'administració competent.
3) S'han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d'enderroc, construcció i excavació, d'acord amb l'Ordenança municipal de residus i neteja urbana.
4) Finalitzades les obres, l'interessat ha de disposar d'un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
5) Ha de complir l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document