LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D'UNA GRUA TORRE

Petició de llicència per a la instal·lació i el funcionament d'una grua torre, sigui en terreny privat o en domini públic.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  - Ocupació del vol de la via pública amb grues torre: 165,61 € per expedient i any.
  - ICIO: 4,00 % sobre el cost de la instal·lació (IVA no inclòs).
  - Taxa: 17,14 €
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

 • Termini màxim de durada del procediment: dos mesos.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de dos mesos sense rebre resposta de l'Ajuntament:
  - El silenci és positiu si la grua-torre s'instal·la en sòl privat, a excepció del que estableix l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  - El silenci és negatiu si la grua-torre s'instal·la en domini públic.

 


Com es fa

 • Documentació necessària:
  ** PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA GRUA-TORRE: Formulari degudament emplenat
   - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.

   Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link) 
  2) Justificant de pagament de les taxes i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 
  3) Projecte d'instal·lació de la grua-torre, signat i visat per tècnic competent, que inclogui el plànol de situació de la finca i l'emplaçament concret de la grua dins o fora de la finca.
  4) Certificat de no afectació de línies elèctriques signat per tècnic competent.
  5) Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil usuari grua per un import no inferior a 300.000 €.
  6) Pòlissa d'assegurances responsabilitat civil de l'instal·lador de la grua per un import no inferior a 600.000 €

 

 • PER AL FUNCIONAMENT DE LA GRUA-TORRE:
  Una vegada concedida la llicència d'instal·lació de la grua-torre, i prèviament al seu funcionament, caldrà aportar:
  1) Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) d'una grua-torre, emès per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació) de la Generalitat de Catalunya.

 


Normativa

- Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).

Accions del document