LLIURAMENT D'UNA NOVA PLACA DE GUAL PER PÉRDUA I/O ROBATORI

Obtenir una nova placa de gual per a la reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles, ja que la que hi havia ha estat sostreta o està malmesa.


Característiques

 • Preu / taxes:

Lliurament de placa de gual sostreta o malmesa, per expedient.

 

21,01€

Transferència núm. compte:
ES46 2100 0138 8702 0047 4394

 

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (a nom de qui té autoritzada la reserva d'espai).
  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant
  • Si s'actua com a representant cal acreditació de la representació.
   Models d'acreditació.
  • Justificant pagament taxes en concepte de lliurament de placa de gual sostreta o malmesa, per expedient
 • Documentació resultant:

Accions del document