LLIURAMENT D'UNA NOVA PLACA DE GUAL PER PÉRDUA I/O ROBATORI

Obtenir una nova placa de gual per a la reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles, ja que la que hi havia ha estat sostreta o està malmesa.


Característiques

 • Preu / taxes:

Lliurament de placa de gual sostreta o malmesa, per expedient.

21,01€

Transferència núm. compte: ES46 2100 0138 8702 0047 4394

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: La persona que té autoritzada la reserva d'espai per entrada i sortida de vehciles amb col·locació de la placa de gual sostreta o malmesa.
 • Normativa legal: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Roses (DOGC núm. 5682 de 30 de juliol de 2010).

   

  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23.06.1995).

   

  Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).

   

  Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264, de 04.11.2003).

   

   


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (a nom de qui té autoritzada la reserva d'espai).
  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant
  • Si s'actua com a representant cal acreditació de la representació.
  • Justificant pagament taxes en concepte de lliurament de placa de gual sostreta o malmesa, per expedient
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret Alcaldia.
  • L'interessat pot passar a recollir la placa de gual al Servei d'Atenció al Ciutadà (pl. Catalunya, 12) en horari d'oficina (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

Accions del document