LLIURAMENT D'UNA NOVA PLACA DE GUAL PER PÉRDUA I/O ROBATORI O PER ESTAR MALMESA

Obtenir una nova placa de gual per a la reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles, ja que la que hi havia ha estat sostreta o està malmesa.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana o 
  per Seu electrònica -  (Cal disposar de certificat digital i efectuar el pagament de la taxa "on line")
 • Destinatari, qui ho pot demanar: La persona que té autoritzada la reserva d'espai per entrada i sortida de vehciles amb col·locació de la placa de gual sostreta o malmesa.
 • Normativa legal:
  - Text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) de Roses (aprovació definitiva
    7 de juliol de 1993 per la Comissió provincial urbanística de Girona).
  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
    serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23.06.1995).
  - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
    de Catalunya (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm.
    264, de 04.11.2003).
 • Preu / taxes: Lliurament de placa de gual sostreta o malmesa: 22,21 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (a nom de qui té autoritzada la reserva d'espai).
  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant
  • Si s'actua com a representant cal acreditació de la representació.
   Models d'acreditació.
  • Justificant pagament taxes en concepte de lliurament de placa de gual sostreta o malmesa, per expedient
 • Documentació resultant:

Accions del document