PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS I PLANS DE MILLORA URBANA

La tramitació de Plans especials urbanístics, ja siguin d'iniciativa pública com privada. També la Generalitat tramita aquests tipus de plans especials i l'Ajuntament els informa favorable o desfavorablement (Pla especial del Cap de Creus, Pla especial dels Aiguamolls de l'Empordà …).


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Ple de l'Ajuntament
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Sense taxes.
  En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària
  1. Sol·licitud (si és iniciativa privada), degudament emplenada.  
  2. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)


Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.


Normativa

 • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Accions del document