PROJECTES DE TELECOMUNICACIONS

La tramitació de Plans d'implantació de la xarxa de telefonia mòbil i instal·lacions de radiocomunicació que presenten les empreses de telefonia mòbil.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Formulari, degudament emplenat. 
    - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
   - La instància a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.
  2. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  3. Pla d'implantació de la xarxa de telefonia mòbil

   Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.Normativa

 • Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació.
 • Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres de radiocomunicació.

Accions del document