COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LES OBRES DE CONNEXIONS I INSTAL·LACIONS EN DOMINI PÚBLIC

Estan subjectes a aquest règim les obres i instal·lacions de connexions i/o preses per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions de la xarxa general als usuaris (escomeses).


Característiques

 

Àrea tramitadora: Infraestructures i Serveis Públics

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot comunicar: Persona física o jurídica

Normativa:

Ordenança sobre obres, instal.lacions i serveis en el domini públic municipal (BOP de Girona, de 12 de setembre de 2008).

Preu / taxes

Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:

    • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:

IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 

 

    • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

 

ICIO: 3,50% sobre la suma del  pressupost de SOREA (obra mecànica) i el de l’ECAM (obra civil)

Autorització per a l'execució de rases: 16,22 €

Autorització per a connexió a la xarxa: 16,22 €

 

Drets de connexió a la xarxa d’aigua:  Ordenança fiscal núm. 11 article 5.3 

Dret de connexió a la xarxa de clavegueram: Ordenança fiscal núm. 12 article 6 b)

 


Com es fa

Documentació necessària


1. De la companyia subministradora: Memòria dels treballs on consti classe de connexió o presa, tipus de canalització, plànol de situació i pressupost dels treballs (obra mecànica) 

2. De la ECAM: Memòria dels treballs on consti classe o tipus de paviment que s'ha de demolir, data prevista d'inici i finalització de les obres i pressupost (obra civil)

3. Justificant de pagament de les taxes i de l'ICIO sobre els pressupostos, més drets de connexió

 

Documentació resultant

 Notificació de Decret d'Alcaldia donant per acomplert el tràmit de comunicació prèvia.

 

Termini màxim de durada del procediment: La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent.

 

Silenci administratiu

No opera

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu
Accions del document