RESERVA ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA D’ÚS GENERAL

Sol·licitud de reserva d'estacionament, per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda d’ús general.

Característiques

Òrgan de resolució:

Decret d’Alcaldia.

Lloc de presentació:

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.  (Cliqueu el link)

Destinatari:

Persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que siguin titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Normativa:

- Article 19 de la modificació de l’Ordenança de Circulació de Roses (BOP núm. 42, de 03.03.2021).

- Llei 13/2014 del 30 d’octubre d’accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 04.11.2014) i correcció d’errades d’aquesta llei (DOGC núm. 6809, de 12.02.2015 i DOGC núm. 6892, de 15.06.2015).

- Decret 97/2002 de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC núm. 3602, de 25.03.2002).

Preu:

Aquesta sol·licitud no comporta cap taxa o preu públic.

Termini màxim de durada del procediment:

3 mesos per resoldre.

Documentació resultant:

Notificació decret d’Alcaldia.

Efectes del silenci:

Negatiu.

Com es fa

Documentació necessària:

 Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant).  (Cliqueu el link)  

 DNI o permís de residència en el cas de presentació de la sol·licitud presencial.

 Permís de conduir en vigor (només els conductors).

 Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

Documents

Per dur a terme aquest tràmit cal emplenar i presentar la instància genèrica (model electrònic o model presencial segons convingui):

 Els models d’instàncies els trobareu al següent enllaç (http://www.roses.cat/tràmits)

 
Accions del document