RESERVA ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA D’ÚS INDIVIDUAL

Sol·licitud de reserva d'estacionament, per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda d’ús individual, amb senyalització vertical de prohibició on consta els vehicles autoritzats, pròxima al seu domicili, lloc de treball o centre d’estudis.

Característiques

Òrgan de resolució:

Decret d’Alcaldia.

Lloc de presentació:

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.  (Cliqueu el link)

Destinatari:

Persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que compleixin els següents requisits:

- L’empadronament, en cas de tractar-se de reserva d’estacionament pròxima al seu domicili o un contracte de treball superior a 6 mesos, en cas de tractar-se d’una reserva d’estacionament pròxima al lloc de treball o realitzar estudis que tinguin una durada continuada superior a 6 mesos, en cas de tractar-se d’una reserva d’estacionament pròxima al centre d’estudis.

- No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible en un radi inferior a 200 metres al domicili, lloc de treball o d’estudis destinada als vehicles esmentats. En cas de tractar-se d’una reserva d’estacionament pròxima al lloc de treball o al centre d’estudis, serà també requisit que el centre no disposi de places d’aparcament accessibles per a persones treballadores o estudiants.

- Disposar d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Si es tracta d’una reserva d’estacionament pròxima al lloc de treball o al centre d’estudis, serà requisit que aquesta targeta sigui en la modalitat de persona conductora.

- Tenir un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 % o ser menor de 18 anys amb mobilitat reduïda reconeguda.

Normativa:

- Article 19 de la modificació de l’Ordenança de Circulació de Roses (BOP núm. 42, de 03.03.2021)

- Llei 13/2014 del 30 d’octubre d’accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 04.11.2014) i correcció d’errades d’aquesta llei (DOGC núm. 6809, de 12.02.2015 i DOGC núm. 6892, de 15.06.2015).

- Decret 97/2002 de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC núm. 3602, de 25.03.2002).

Preu:

Aquesta sol·licitud no comporta cap taxa o preu públic.

Termini màxim de durada del procediment:

3 mesos per resoldre i la reserva es concedirà per un termini de 4 anys sempre que es mantinguin les condicions que la van motivar, transcorreguts els quals caldrà procedir a la seva renovació.

El titular tindrà l’obligació de comunicar a l’Ajuntament el canvi en les circumstàncies que hi hagin concorregut per a la seva autorització.

Documentació resultant:

Notificació decret d’Alcaldia.

Efectes del silenci:

Negatiu.

Com es fa

Documentació necessària:

 Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant).  (Cliqueu el link)

 DNI o permís de residència en el cas de presentació de la sol·licitud presencial.

 Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

 La documentació dels vehicles.

 Permís de conduir, en cas de tractar-se de la modalitat conductora de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

 La declaració jurada relativa a no disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera a la reserva d’estacionament sol·licitada. (Veure model)

 En el cas que es tracti d’una reserva d’estacionament pròxima al lloc de treball o centre d’estudis, els certificats del centre que acreditin el contracte laboral o la realització d’un curs i la inexistència de places d’aparcament accessibles.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

Documents

Per dur a terme aquest tràmit cal emplenar la instància genèrica (model electrònic o model presencial segons convingui) i presentar-la juntament amb els documents corresponents:

 

 Els models d’instàncies els trobareu al següent enllaç ( http://www.roses.cat/tràmits )

Model declaració jurada

Accions del document