SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL

Es tracta de la sol•licitud  d’accés a la informació pública.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Segons àrea.
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.(cliqueu aquí)., o per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu:Gratuït.  
 • Termini per resoldre: un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la sol·licitud.
 • Efectes del silenci: Positiu, excepte que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte i/o límit desestimatori, total o parcial, amb relació a la informació sol·licitada.
 • Documentació resultant: Comunicació / Resolució, segons el cas.

Com es fa

 • Les sol·licituds d’accés a la informació pública poden realitzar-se amb la presentació de : 

- Instància  i

- Document adjunt

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

- Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu aquí).


DocumentsNormativa

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 13d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Accions del document