Ple de l'Ajuntament Extraordinària  16/10/2006

Data:
2006/10/16 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 29 de gener de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

- Extraordinària del 09.11.2006.
- Ordinària del 27.11.2006.

2. ALIENACIÓ DE LA PORCIÓ DE TERRENY, DE 157,36 M2, SOBRERA DE LA VIA PÚBLICA SITUADA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS CARLIT I COLLSACABRA.

3. REVISIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2005 I 2006.

4. APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ANOMENAT “PLA D’IMPLANTACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS DE ROSES (PCOR 2006)”.

5. APROVACIÓ INICIAL DEL “PLA D’OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS EN VIES PÚBLIQUES DE ROSES (PVIR 2006)”.

6. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 04.12.2006 DE DESIGNACIÓ DEL REGIDOR JOSEP MARIA MAS BLANCH I PONCE COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE LES ASSEMBLEES GENERALS DE CILMA.

7. ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT AMB SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.

9. CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER A L’EXPLOTACIÓ DE VEHICLES PER AL TRANSPORT DE VIATGERS, EN LA MODALITAT DE TREN TURÍSTIC.

10. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA TRANSFERÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE ROSES DEL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT QUE PRESTA ELS SEUS SERVEIS A LA BIBLIOTECA JAUME VICENS VIVES.

11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL.

12. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2879, DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2006, DE DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS INTERPOSATS CONTRA L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚMS. 7, 8, 11 I 12, APLICABLES PER A L’EXERCICI 2007.

13. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM, PER A L’EXERCICI 2007.

14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REALITZACIÓ DE LES AULES DE FORMACIÓ CULTURAL PER A LA GENT GRAN.

15. DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ D’UNA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EN L’ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE LA LIQUIDACIÓ I DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2005.

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER LES MILLORES URGENTS DEL SERVEI DE RODALIES I REGIONALS DE RENFE A CATALUNYA.

17. PRECS I PREGUNTES.L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 24 de gener de 2007.
Acta

Accions del document