Contractació

Guia de convenis col·lectius aplicables de la contractació pública

D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, els documents en què es formalitzin els contractes que subscriguin les entitats del sector públic, han d’incloure, necessàriament, l’obligació de l’empresa contractista de complir, durant tot el període d’execució del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable. Per aquest motiu, es posa a disposició de les entitats del sector públic, mitjançant aquesta Guia, una relació orientativa d’equivalències entre les activitats principals objecte de contractació identificades anualment per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i els convenis col·lectius sectorials aplicables, segons els àmbits funcionals descrits.

Guia de convenis col·lectius aplicables de la contractació pública - Llegir Més

Accions del document