Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/09/2005

Data:
2005/09/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 16 hores de dilluns dia 26 de setembre de 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
- Ordinària del 25.07.2005

2. RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29.08.05, RELATIU AL CARÀCTER PLURIANUAL DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT, DE GESPA ARTIFICIAL PEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, CAMP 1 DE LA VINYASSA I ELS PERCENTATGES APLICATS ALS EXERCICIS ECONÒMICS AFECTATS

3. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

4. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 11 DE JULIOL DE 2005, SIGNAT ENTRE FRANCISCO RIVAS CÁRDENAS, REPRESENTANT DE LA SOCIETAT MERCANTIL “HABIT SAVIR S.L.” I L’AJUNTAMENT DE ROSES, I ACCEPTACCIÓ DE LES CESSIONS DE TERRENYS FETES EN AQUEST ACTE.

5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 51 DEL PGOU DE ROSES, A L’ÀMBIT DE LA UA5, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

6. RESOLUCIÓ DE L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS FORMULAT CONTRA EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA APROVAT PEL PLE DE 25/07/2005.

7. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT D’ARRANJAMENT DE CAMINS RURALS DE L’ALT EMPORDÀ, FASE V.

8. ADEQUACIÓ DELS FITXERS INFORMÀTICS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES.

9. PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa acctal.
Montserrat Mindan i Cortada

Roses, 21 de setembre de 2005

Acta

Accions del document